سرکوب وحشیانه کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه / جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد

صدا و تصوير
February 04, 2018