چند نکته-جنبش انقلابی در ایران وهدف ارتجاع داخلی وجهانی

مجيد آذرى
January 06, 2018

چند نکته-جنبش انقلابی در ایران وهدف ارتجاع داخلی وجهانی

-در هر انقلاب وجنبش اعتراضی -انقلابی وامروز در ایران هدف ارتجاع در وهله اول زدن چپها است..حتی حکومتهای آمریکا-اسراییل-غرب ،عربی ،چین وروسیه در ایران هدفشان این است که در نهایت چپ بقدرت نرسد ودست بالا را نگیرند.حالا ممکن است قبول کنند شاه برود خمینی بیاید ویا قبول کنند حکومت خمینی برود رجوی ، شاهزده ویا جمهوری خواه-وسوسیال دمکرات بیاید.  اما تمام هم وغم ارتجاع داخل وجهانی این است که چپ ،طبقه کارگر وکمونیسم کارگری بقدرت نرسد .چون اگر در ایران چپ وکمونیسم کارگری بقدرت برسد تمام نقشه خاورمیانه وجهان در عرض چند ماه عوض میشود.
.حکومت عربستان،اردن ،کویت--ترکیه ودردهها کشور ارتجاعی هم چپ دست بالا را میگیرند وحکومتهای خودرا سرنگون میکنند..مسئله آزادی وبرابری زن در خاورمیانه بحث روز میشود جنبش آزادی وبرابری شکل میگیرد. جنبش ضد اسلامی شکل میگیرد.اما تا وقتی شاه-رجوی-خمینی واکبر گنجی وشیرین عبادی در قدرت باشند آنوقت حکومت عربستان واردوغان هم جنایت میکنند...این را بدانید که تضاد اصلی سرمایه داری در ایران جنبش چپ است که باید نابودش کنند وگرنه با هر نوع راست وفاشیستی حاضرند کنار بیایند. برای همین است که این جنبش انقلابی مردم را تا میتوانند سانسورش میکنند چون کاملا بوی چپ میدهد. واگر مجبور شوند  برایش آلترناتیو سازی ارتجاعی میکنند وبلند گوهارا به آپسوزیون ارتجاعی میسپارند تا انقلاب مردم را در نطفه  واز درون اخته کنند..مجاهدین یک آلترناتیو ارتجاعی وفوق ارتجاعی مثل حکومت خمینی است که دارند بادش میزنند.

 

مجاهدین جمهوری اسلامی در تبعید هستند..داعش ایران هستند..از عربستان وآمریکا پول وقدرت میگیرند...اگر مجاهد را مثل داعش در سوریه رشد بدهند. که بر انقلاب سوار شود.مردم حاضرند خامنه ای بماند..همانطور که در سوریه حاضرند اسد بماند وداعش برود.
..مجاهدین اولین نیرویی بود که از داعش حمایت کرد..چون هر دو سر در آخور عربستان دارند.همانطور که اسد میگفت دشمنان ما داعش هستند وانقلاب سوریه را نابود کرد
.امروز جمهوری اسلامی میگوید این انقلاب را مجاهدین دامن زده اند..چون فقط از این طریق است که مردم را به خانه میفرستند وجمهوری اسلامی باقی میماند


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com