"کولبران" ارتش ذخیره بیکاران، کارگران گرسنه!

کامران پایدار
September 08, 2017

"کولبران" ارتش ذخیره بیکاران، کارگران گرسنه!


در چند روز اخیرمزدوران نیروی انتظامی حکومت اسلامی با گشودن آتش و تیراندازی به سوی دو کارگر"کولبر" درحالیکه حتی محموله ای همراهشان نبوده است وبراثراصابت گلوله از ناحیه سر یکی ازاین کارگران زحمتکش بنام قادر بهرامی ٤٥ ساله ، متاهل و دارای ٤ فرزند و دیگری به نام حیدر فرجی ٢١ ساله جان می بازند.
به دنبال این جنایت حکومت اسلامی، از روزدوشنبه فضای اعتراض وتظاهرات ضد حکومتی شهربانه را فراگرفته است. بنا به اخبارامروزسه شنبه هم بازار و اماکن عمومی شهربانه به نشانه اعتراض علیه حکومت اوباش اسلامی در اعتصاب و اعتراضات ضد حکومتی فرورفته است. شهر بانه امروز صحنه اعتراض ومبارزه شورانگیز کارگران و زحمتکشان برعلیه حکومت است . تمام فضای شهر میلیتاریزه شده و نیروهای گاردویژه سرکوب باتیراندازی و شلیک بسوی مردم بیدفاع، با گازاشک آور و باطوم به سرکوب اعتراضات مردمی مشغولند.
نوبخت سخنگوی دولت اسلامی تدبیر برای جنایت امروز در مصاحبه ای نسبت به حوادث وجنایت بانه اظهاربی اطلاعی نموده است. بیگلری نماینده بانه درمجلس اسلامی حکومت نیز امروز با ریاکاری و برای عوامفریبی و برای انحراف و تحمیق افکارعمومی وارد گود شده است، بیگلری حوادث بانه را محکوم نموده وخطاب به مردم مبارز و به پا خاسته بانه گفته است " تجمع و اعتراضات به نفع شما نیست از شما سواستفاده و بهره برداریهای ناروا میشود" ! البته سگ زرد برادر شغال است . خضری یکی دیگر از نمایندگان مجلس ارتجاع برای ماله کشی جنایات حکومت برعلیه کولبران زحمتکش نیز گفته است در مجموع در همه مرزها بیش ازهفتاد هزار نفرکولبرداریم که باید ساماندهی شوند.
قتل کولبران جنایت همیشگی مزدوران حکومت فاشیست اسلامی است، پدیده تازه ای نیست. تمام جست و خیزها و پشتک واروهای سران جانی و فاسد و دزد و قاتل حکومت اسلامی تنها برای ریاکاری وانحراف افکارعمومی است. درمناطق مرزی ایران از آذربایجان غربی تا کردستان و کرمانشاه هزاران نفرانسان شرافتمند و بیکار،از کودکان ١٠ساله تا پیرمردان و زنان شصت هفتاد ساله ، بر اثر فقر و بیکاری ، برای تهیه لقمه نانی ناچیز، فقط برای زنده ماندن کاربسیار سخت و دشوار و پر مخاطره کولبری را به جان خریده اند . در میان کولبران جوانانی با مدارک تحصیلی لیسا نس و بالاتر دیده میشوند، در میان کولبران پیر زنان و پیرمردان ناتوان و بیمار دیده میشوند که برای لقمه نانی، برای نان شبشان به این کار توانفرسا تسلیم شده اند.
درمیان کولبران کودکان رنج و کاری را از خانواده های زحمتکش می بینی که به جای تحصیل و بازی و تفریح وکودکی با دنیای صعب و خشن صخره ها و گلوله ها برای لقمه نانی ، برای زنده ماندن می جنگند . مزدوران سر گردنه بگیر بسیج و پاسدار و نیروی انتظامی یا از کولبران اخاذی می کنند و یا آنها را هدف گلوله های مرگ و جنون اسلامی قرارمیدهند . اقتصاد ورشکسته ورکود اقتصادی عمیقی که همه عرصه های اقتصادی و زندگی اجتماعی را درخود فروبرده ، کار نامه و بیلان حکومت اسلامی است. اقتصاد دلالی و رانتی ، فساد و دزدی باندهای حکومتی، قطب بزرگ فساد و دزدی سپاه پاسداران که بنا به اعلام خود حکومت بیش از هشتاد درصد از منابع اقتصادی را در چنگال خود دارد.
تروریسم اسلامی حکومتی وهزینه های فوق نجومی و گزاف آن، حضور و شرکت حکومت اسلامی در جنگهای نیابتی منطقه درعراق و سوریه و یمن و لبنان و افغانستان و... هزینه های سر سام آورمراکز حکومتی وحوزه های علمیه و مراکز پرورش آخوندهای پدوفیل اسلامی ودرعین حال انزوا ومهجوریت اقتصادی حکومت اسلامی درعصر گلوبالیزاسیون و عصر یکپارچگی سرمایه ، همه این عوامل و بسیاری فاکتورهای دیگر اقتصاد ومناسبات اجتماعی مربوط به آن را به ورطه رکود و بحران فراگیر و روزافزون، به پرتگاه علاج ناپذیر فقر و بیکاری و تورم و گرانی فرو برده است .
بنا به آمارهای خود حکومت آمار بیکاران بیش از ٨ میلیون نفر است ، البته شما بخوانید ١٥ میلیون نفر و... با این شرایط و با این اوضاع نابسامان آیا حکومت اسلامی راه حل و برنامه ای برای خروج از این شرایط فقر و فاقه و بدبختی دارد ، البته بهتر است بگوییم و بپرسیم آیا اصلا اراده ای در قاموس جانیان اسلامی برای حل این مشکلات هست؟ قطعا جواب منفی است. حکومت اسلامی به خودی خود و بنا به سرشت و ماهیت سرمایه داری و اسلامی خود ، حاکمیت معجون کثیف اسلام و سرمایه باعث و بانی و منشا همه این مصیبتها و فلاکت هر روزه کارگران و زحمتکشان است. از برجام وآن همه تبلیغات تریبونهای همیشه بیشرف و قلم به مزدی چون بی بی سی و دیگران هم گشایشی نشد. قلب مراکز اتمیشان را هم در اراک و نطنز و هر جای دیگری بتن کردند فرج نشد . ٥ سال حاکمیت باند بنفش و کلید و اعتدال و مزخرفاتی از این دست هم گشایشی نکرد . تدبیر این جانوران اسلامی چیزی جز جنایت و قتل و فساد و دزدی و تباهی به بار نیاورد. عوام فریبی های انتخاباتی  وتوهم پراکنی و دروغهایشان و شرکت عده ای متوهم در نمایشات انتخاباتیشان "رای سلبی " و چرندیاتی هم از این دست فرج نکرد . امروز بیش از هر زمان دیگری سیمای جنایت آلود اسلام و سرمایه عریان و پیداست.
چند روز پیش هم آخوند علوی رییس جاسوس خانه اطلاعات گفت: ما رقیب و دشمن سرمایه داران نیستیم ، رفیق آنها هستیم! ما امنیت مالی و جانی سرمایه داران و سرمایه گزاران را تامین می کنیم. این آخوند پادو سرمایه داران گفت اگر ماموری دراطلاعات گستاخی کند و سرمایه داری را آزرده خاطر کند اخراجش می کنیم. این همه استغاثه، این همه زجه و التماس برای سرمایه گذاری سرمایه داران داخلی و خارجی هم کار ساز نبوده و نخواهد بود. واقعیت مهلک برای حکومت اسلامی در اینجاست که هیچ سرمایه گذاری البته از نوع خارجی آن حاضر نخواهد شد با محاسبات اشتباه و نادانی سرمایه و منابع خویش را در مرکز و قلب تروریسم لرزان اسلامی بر باد دهد. بحران اقتصادی حکومت اسلامی ، بحران انزوای جهانی اقتصاد حکومت اسلامی ، بحرانی سرشتی و ماهیتی از جنس اسلام سیاسی است. این همان مانع وسد اصلی درراه گشایش اقتصاد تحت حاکمیت وحوش اسلامیست. این بحران ذاتی خود حکومت است. علاج ناپذیر و فرساینده و در نهایت زمینه ساز سقوط و تلاشی نهایی حاکمیت اسلامی خواهد بود .
بیکاری در ابعاد میلیونی، کولبری،حاشیه نشینی، فقروخانه خرابی، گرسنگی و تن فروشی و اعتیاد و... جملگی عوارض این اقتصاد ورشکسته سرمایه و خاص حاکمیت تروریسم اسلامی است. در این فضای ملتهب ، در این اوضاع و احوال متلاطم ،در این اوضاعی که هر روزه ما شاهد اعتراض و اعتصاب و مبارزات کارگران و زحمتکشان در هر گوشه و کناری هستیم در این فضایی که در جای جای آن هر روز ابعاد مبارزه و خشم و تنفر شعله وراست، سازمان یابی برای ما کارگران و زحمتکشان مبرم و حیاتی است ، شورش گرسنگان در راه است . متحد و متشکل و متحزب به پا خیزیم ، برای آزادی کارگران زندانی ، برای کار یا بیمه بیکاری، برای نان و مسکن و امنیت ، برای دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر و معوق شده، برای آزادی و برابری، برای خوشبختی و برای حقوق انسانیمان و برای تحقق همه آرزوهای بر باد شده امان ، برای نابودی حکومت اسلامی سرمایه داران به پا خیزیم .
پانزدهم شهریور ٩٦
ششم سپتامبر ٢٠١٧
منتشر شده در شماره ١٤ نشریه سوسیالیسم امروز
Simroz.org


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com