روز کورش ،پاسارگارد و جنبش شعبان بی مخهای اسلامی-آریایی

مجيد آذرى
November 03, 2016


روز کورش ،پاسارگارد و جنبش شعبان بی مخهای اسلامی-آریایی
جامعه دیکتاتور زده ، جهل وجنایت میافریند
۵۷ سال حکومت فردی – دیکتاتوری پهلوی در ایران باعث رشد جنبش اسلامی شد. در آن زمان هیچ حزب، سازمان وفردی اجازه نداشت بر علیه آن نظام جنایتکار ودیکتاتوری لب بگشاید. شاهنشاه آریایی نژاد برای عقب نگاه داشتن جامعه ومردم خودرا سایه خدا واسلام پناه معرفی میکرد. نظر کرده امام هشتم شیعیان بود و هر ساله آنجا را خاکروبی میکرد.
در آن زمان فقط مساجد وآخوندها میتوانستند آزادانه با پول وقدرت دولتی بر سرمنبر بروند ودر دربار، رسانه های عمومی و جامعه آزادانه تبلیغ اسلام را بکنند. وقتی مردم برای حقوق پایه ای خود بپا خواستند ، آنوقت بود که نظام سرمایه آخوندها را به جلو کشید ومردم هم به دنبالشان سرازیر شدند و حکومت اسلامی جهل وجنایت بقدرت رسید.
جامعه اسلام زده امروز هم یک جنبش ارتجاعی  شعبان بی مخی بوجود آورده که میخواهد جامعه ایران را به ۲۵۰۰ سال قبل برگرداند.
چرا جنبش برگشت به کورش وهخا ارتجاعی وشعبان بی مخی است؟
میگویند در روز کورش امسال هزاران نفر در پاسارگارد   شعار میدادند…”  ما همه آریایی هستیم عرب نمی پرستیم” ….. اگر فقط همین شعار را بررسی کنیم عمق ارتجاع،عقب افتادگی، ضد انسانی گری وبی مغزی وبی مخی طرفداران این جنبش را میتوان بوضوع دید.
این شعار وجنبش در حد واندازه های همان جنبشی است که تصویر خمینی را در کره ماه رویت کردو میخواست کشور را ۱۴۰۰ سال بعقب برگرداند.
جنبش طرفداران کورش وآریایی اینبار قصد دارد که جامعه ایران را ۲۵۰۰ سال بعقب برگرداند. این عقب افتادگان فکر میکنند ۱۴۰۰ سال در قعر تاریخ رفتن کافی نیست.
میگویند کورش پدر حقوق بشر بود. اگر انسانی یک هزارم مغزش را هم بکار ببرد میتواند درک کند که در ۲۵۰۰ سال پیش اصلا حقوق بشری وجود نداشت. حقوق بشر یعنی پادشاه وامپراطور که با خون وشمشیر حکمفرمایی میکرد، جهانگشایی میکرد. مخالف پادشاه اگر جرات میکرد چیزی بر علیه پادشاه بگوید او، خانواده وقبیله اش را تار ومار میکردند تا دیگران درس عبرت بگیرند. خون، شمشیر، لشکر کشی،جهانگشایی، جنایت، بیرحمی وآدمکشی از خصایل کورش وجانشینان کورش بود.
یک نمونه از حقوق بشر در پاسارگارد
جنایت بقدری فراوان بود که این گرگان برای پاره کردن خودشان هم ابایی نداشتند. کامبیز پسر کورش، برادرش را بقتل رساند وبا خواهرش ازدواج کرد وبعد خودش را بقتل رساندند .چند سال طول کشید تا داریوش اول که از عمو زاده های چندم کامبیز بود با قتل عام وسیع از جانشینان اول کورش بقدرت رسید.
این یک نمونه از حقوق بشر آن امپراطوران پاسارگارد نشین  شمشیر بدست است. فقط شیرین عبادی ها وشعبان بی مخها ی طرفدار اسلام میتوانند طرفدار این حقوق بشر باشند.
پاسارگارد کاخ کورش وجانشینانش بود که در آن جنایت وخوشگزارانی میکردند. میگویند کامبیز فقط ۱۲۳ پسر داشت. از همین جا میتوان دریافت که چه حرمسرایی این کاخ بود.
این کاخ که از گوشت وپوست وپول مردم ساخته شده بود ، از نظر مهندسی ومعماری بی نظیر است. البته غیر از این کاخ ۳ کاخ دگر در شوش، اکباتان وآشور هم وجود داشت که جهت جنایات وخوشگذارانی پادشاهان ساخته شده بود. این در حالی بود که اکثریت قریب به اتفاق مردم گرسنه وبیحقوق بودند وپسران در سن ۱۳ سالگی باید به ارتش شاه میپیوستند واحتمالا دختران به حرمسرای شاهان.
فقط در نظر بگیرید انسانی در قرن ۲۱ با استفاده از کدام قسمت مغزش میتواند طرفدار یک چنین حکومتی آنهم در ۲۵۰۰ سال قبل باشد.
حقوق بشر محصول انسان مدرن در چند قرن گذشته ودر اروپا با انقلاب صنعتی ، رنسانس وانقلاب کبیر فرانسه پایه گذاری شد وتازه امروز بعد از چند صد سال در اکثر نقاط جهان انسان مخالف را علنا شکنجه وقصابی میکنند.
 فقط از یک جنبش شعبان بی مخی بر میاید که برای احقاق حقوق بشرش در قرن ۲۱ دست به خشتک کورش کبیر بشود. همانطور که آن زن مسلمان برای آزادی زن ، دست به دامن فاطمه زهرا میشود.
در کنار ویرانه های پاسارگارد شعار میدهند ….”..ما آریایی هستیم،عرب نمی پرستیم…”……یادتان هست شعبان بی مخ خودش اسلامی بود ونماز هم میخواهند وسینه زنی راه میانداخت وطرفدار آریامهر هم بود.
 این طرفداران جنبش شعبان بی مخ از همان تبارند. یعنی طرفدار جنایات آریایی هستند واصلا هم با اسلام وحکومت اسلامی مخالفتی ندارند. اسلامی که ۱۴۰۰ سال جنایت کرد. دست در دست پادشاهان مسلمان انسان ستیزی کردند. از خفای اموی تا عباسی- از صفوی تا آغا محمد خان قاجار تا آریامهر اسلام پناه وامروز حکومت جمهوری خون وشمشیر اسلامی.
 این شعبان بی مخ های آریایی هیچ اختلافی با اسلام وحکومت جهل وجنایت اسلامی ندارند. شعار ضد عرب میدهند. اعرابی که خود قربانی همین حکومت پادشاهان اسلامی بوده وهستند. اعرابی که مثل مردم ایران اگر اعتراض کنند با حکومت اسلامی وقوانین قصاص اسلامی روبرو میشوند.
 این شعبانی بی مخها در قرن ۲۱ طرفدار جهل وجنایت اسلامی- آریایی هستند. خوشبختانه دوران جهل، جنایت، ملا ، پادشاه، اسلام وآریایی بپایان رسیده. مردم در صدند که ریشه ظلم وجنایت را خشک کنند. انقلاب مردم ایران برای آزادی وبرابری ویک حکومت انسانی است.جامعه را نمیتوان بعقب برگرداند.


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com