اين سايت را صفحه خانگي خود كنید!

جستجو در گوگل

فرستادن مايل

تماس مستقيم با مسئولين سايت از طريق ياهو مسنجر

کاپيتال

آثار مارکسيستى

ديدگاهها

تازه هاى رسيده

آرشيو

سايتهاى ديگر

گالرى عکس

در باره ما

  تاریخ جنبش کارگری ایران ٫ متولد بی راهه، زندانی گمراهه، در جستجوی راه

ناصر پايدار : مقدمه : طبقه کارگر ایران تا زاد، سر از بی راهه به در آورد. تا خواست راه سازمانیابی ضد سرمایه داری خود را جستجو کند، به حزب ناجی بالای سر خود آویزان گردید.


  جرأت روی پای خود ایستادن به خود دهیم! به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

محسن حکيمى : اعتصاب غذای ده ها هزار کارگر کارخانه های پارس خودرو و ایران خودرو در زمستان ١٣٩٣ از جمله ی حرکات درخشان جنبش کارگری در سال های اخیر بود، به طوری که علاوه بر دستاوردهای اقتصادی


  معلمان، دو گام به پیش!

اصغر کريمى : مبارزات فشرده و پیگیر معلمان در سه ماه گذشته، همانطور که انتظار میرفت به رادیکالیسم در میان آنها میدان بیشتری داده است. بیانیه شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور


  ضرورت ارتقاءِ سطح مبارزات صنفی کارگران

آناهیتا اردوان : امنیّتِ شغلی و شرایط معیشتی کارگران و دیگر گردانهایِ زحمتکشِ جامعه در پیِ وضعیت وخیم اقتصادی در عرصه تولید و پیشبردِ سیاستهای نولیبرالیستی، روز به روز کاهش می یابد.


  ضرورت همبستگی کارگران و معلمان در مبارزه پیشارو

شمس الدین امانتی : مبارزات اعتراضی و بی وقفه معلمان و بازنشستگان به نابرابری و خفقان در آموزش و پرورش رژیم اسلامی، از همان اوائل بر سر کار آمدن این رژیم، با توجه به ماهیت سیاست ارتجاعی- مذهبی،


  لزوم تداوم اعتصابات و اعتراضات کارگری حول افزایش « دستمزد »

فرشید شکری : نظام سرمایه داری - اسلامی ایران به محض دستیابی به بقدرت پس از پیروزی قیام توده های مردم در سال ١٣۵٧ خورشیدی، با نشان دادن ظرفیت وحشیگری و درندگی اش به سرمایه داران داخلی و خارجی،  در زیر پوست شب

ع.شفق : نگاهی به رویدادها و تحولات چند هفته اخیر در ایران نشان دهنده تداوم  شرایط بحرانی جامعه و تشدید اوضاع اسارت بار و سرکوب و خفقان لاینفکی ست که رژیم جمهوری اسلامی در دوره دولت روحانی


 

 

یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

 

 

منشاء های روز [اول ماه] مه چه هستند؟

روزا لوکسامبورگ : ايده ی فرخنده بکار بردن يک جشن تعطيل پرولتاری بعنوان وسيله ای برای اکتساب هشت ساعت در روز نخست در استراليا زاده شد. کارگران آنجا در ١٨۵٦ تصميم گرفتند توقف دسته جمعی يک روز کامل کار را با جلسات و تفريحات بعنوان تجلی موافق با هشت ساعت در روز سازماندهی کنند. روز اين جشن بايد ٢١ آوريل می شد. در ابتدا، کارگران استراليايی اين را فقط برای سال ١٨۵٦ در نظر داشتند. ولی اين نخستين جشن چنان اثر نيرومندی بر توده های پرولتاری استراليا بخشيد که بر آنان به جای گذارد منجر به تهيج [آژيتاسيون] نوعی گشت که تصميم گرفته شد جشن را هر سال تکرار کنند.


Azadi-b on facebook

  مصاحبه و گفتگو

  مطالب ترجمه شده

 شعر

 صدا و تصوير

  نشريات

  لينکهاى مفيد

 


 
 

Copyright © 2006 azadi-b.com

بازچاپ مطالب سايت آزادى بيان کاملا آزاد است