متحد و متشکل علیه سیستم و نظامی که بانی زندان، شکنجه و اعدام است، بپاخیزیم!

شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی (فریاد خاوران)
October 11, 2017

متحد و متشکل علیه سیستم و نظامی که بانی زندان، شکنجه و اعدام است، بپاخیزیم!
رژیم استبدای در ایران، با سرکوب، کشتار، زندان، شکنجه و اعدام به سرکار آمد، و به همین روال تا کنون به حیاط خود ادامه داده است، کلیت این رژیم متحدا برای حفظ حکومت و منافع خود از هیچ وحشیگری دریغ نکرده و نمیکند. 
اعدام ریشه و گذشته های دور و تاریک در زندگی و حیاط انسانها را دارد، اما در شرایط کنونی، ایران، یکی از کشورهای سیاهی است که ارقام اعدامش حتی صدای اعتراض  بخشی از دولتها و نیزدم و دستگاههای مختلف جهانی را در آورده است. این ننگ بشریت است که کماکان، دولتهایی موجودند که از ابزار سرکوب، زندان، شکنجه، مجازات مرگ و اعدام استفاده میکنند. 
ضروری است به جای ستایش جلادی که یک دسته ای از "جنایتکاران" را اعدام میکند تا جا را برای "جانیان" بعدی باز کند، بطور جدی درباره تغییر سیستمی اندیشید که چنین جنایتهائی را بوجود می آورد.
این چه سیستم و جامعه ای است که وسیله بهتری برای دفاع از خود جز جلاد نمی شناسد؟ باید برای لغومجازات مرگ و حکم اعدام، بدون قید وشرط  متحد و متشکل شد و نیز خواهان  نابودی چوبه دار واعدام گردید.
برای تغییر سیستم و نظامی که بانی این فجایع و جنایتها است، باید متحد و متشکل بپاخواست.
خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی شویم و به هر شکل که میتوانیم علیه این نظام به مبارزه برخیزیم.
شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی ( فریاد خاوران)
Rådet mot den Iranska Islamiska regimens massmord (Khavarans rop)
shorahamkari@gmail.com
اکتبر 2017
 


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com