شوونیست های برتری طلب، چه میخواهند!

حسن جداری
December 23, 2016

راستی شوونیست های برتری طلب ازخود راضی، ازجان ملت های غیرفارس ایران، چه میخواهند؟ تا نوشته ای درزمینه مسائل ملی و حق دموکراتیک تعیین سرنوشت ملل درایران چند ملیتی درنشریات و سایت های خارج ازکشورانتشارمی یابد ، فریاد اعتراض و وامیهن و وا ایران این نابخردان، بلند میشود! همه مسبوقیم که رژیم های ارتجاعی حاکم در ایران - رژیم شاه و جمهوری اسلامی- به مدت بیش از 90 سال ، ملت های غیر فارس این کشور را از حقوق ملی و دموکراتیک خود محروم ساخته و انواع ستمگری ها را در حق آنها روا داشته اند. چقدر تاسف انگیز و باور نکردنی است که هنوزهم بسیاری از روشنفکران متعلق به ملت فارس، اعم ازلیبرال و "چپ" و جمهوری خواه و سلطنت طلب، بدون کوچکترین توجه به واقعیت های ملموس اجتماعی و زبانی در یک کشور چند ملیتی، خواهان آنند که این حق کشی ها و ستم آشکار در مورد  ملت های غیر فارس ایران که بیش از نصف جمعیت کشور را تشکیل میدهند، کماکان دوام داشته باشد!  طیف های مختلف قلم بدستان و صاحب نظران شوونیست و برتری طلب، به پیروی از سیاست های قوم پرستانه ونفاق افکنانه رژیم های پهلوی و جمهوری اسلامی، با حرکت ازموضع  پان ایرانیستی و پان فارسیستی ، بی محابا حقوق ملی و انسانی میلیون ها انسان تحت ستم را به هیچ شمرده و درنوشته ها و گردهم آئی های خود،نابخردانه علیه کسانی که از حقوق پایمال شده ملت های غیر فارس ایران دفاع می کنند،  خط و نشان میکشند.                   
                  +++++
تردیدی  نباید داشت که همه سایه روشن های فکری درصفوف اپوزیسیون رژِیم که به نحوی از انحا از خطی مشی های  برتری طلبی قومی و نژادی و زبانی پیروی میکنند، اگر روزی اتفاقی بیفتد و بر اریکه قدرت سوار شوند، در شمار بدترین سرکوبگران ملتهای  تحت ستم ایران خواهند بود. آنها در برخورد به خواست های حق  طلبانه ملت های  تحت ستم، سیاست سرکوب و حق کشی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را همچنان ادامه خواهند داد.  باید در مقابل چنین عناصر برتری طلبی که با  راه انداختن کاروان های کوروش  پرستی و برپا کردن جشن تولد کوروش نیمه افسانه ای، مداحی در زمینه نژاد "آریائی" موهوم و دیگر تشبثات نژاد پرستانه، آرزوی خام جاودانه ساختن برتری ملتی بر ملت های دیگر را درچهارچوب ایران چند ملیتی در سر می پرورانند، محکم ایستاد و  در نهایت بی باکی و تهور، از حقوق پایمال شده  ملت های تحت ستم ایران، دفاع کرد.                                            
                     +++++
حاملین نظریات شوونیستی و پان ایرانیستی درخارج از کشور، مخالف سرسخت آزادی بیان و اظهارعقیده در زمینه خواست های حق طلبانه ملت های غیر فارس ایران می باشند.  بارها متوجه شده ایم که هر کس در هر نشریه و در هرمحفلی، در مورد ستم دیر پای ملی در ایران سخنی به میان آورده و فریادی علیه اجحافات و تبعیض های رژیم های شوونیست حاکم، بلند کرده است، هر آذربایجانی، کرد و عرب و بلوچی که تحمیل زبان فارسی به ملت های غیر فارس را به حق محکوم ساخته است، از جانب همین عناصر شوونیست برتری طلب، مورد وقیحانه ترین حملات و اتهامات قرار گرفته و اجنبی پرست و تجزیه طلب نامیده شده است! این عناصرشوونیست بی منطق، با این هتاکی ها و بهتان زدنهای بی شرمانه، این هدف شوم را دنبال می کنند که با هوچیگری و توسل به شیوه های غیر متمدنانه وغیردموکراتیک، مدافعین سرسخت حقوق لگدکوب شده ملت های تحت ستم ایران را خوار و بیمقدارساخته و مجبور به دم فرو بستن و سکوت کنند. این روزها، ما بیشماری ازاین قبیل مدافعین و مبلغین یاوه سرا و متعصب سیادت و برتری ملتی بر ملت های دیگر را، در خارج از کشور همه جا می توانیم مشاهده  کنیم. این دشمنان دموکراسی و آزادی بیان، به صاحب نظرانی که جرات به خرج داده واز اصل دموکراتیک حق تعیین سرنوشت ملل در یک کشور چند ملیتی، دفاع می کنند، سخت  تاخته و آن ها را تجزیه طلب و عامل بیگانه می نامند که قصد دارند ایران را تکه تکه کنند! این ها به ناروا، زبان فارسی را زبان رسمی ایران قلمداد کرده، این زبان را متعلق به کلیه اهالی کشوردانسته وهر صاحب نظرمنتقدی را که به تحمیل این زبان " رسمی و حکومتی" بر ملت های غیر فارس ایران کوچک ترین اعتراضی می کند، فردی بی فرهنگ می نامند که با انکار مزایا و برتری های زبان فارسی دری و با دفاع از زبان بومی"عقب مانده"خود، نقشه تجزیه ایران را در سر می پروراند! 
                             +++++
• لازم است شوونیستهای برتری طلب این واقعیت ملموس را بدانند و به خاطر بسپارند که در ایران نه یک ملت بنام "ملت ایران،" بلکه ملت های مختلف وجود دارند که دارای فرهنگ و زبان و ادبیات و فولکلور مخصوص خود میباشند. این یک واقعیت است که اگرشوونیست های از خود راضی به آسمان بروند و بزمین بیایند و داد وفریاد والم شنگه راه بیاندازند، قادر نخواهند بود وجود مسلم ملتهای مختلف را درایران کثیر المله، انکار کنند. هرگز و با هیچ  ترفند و نیرنگی، آن ها نمی توانند  این ترهات را به کرسی  به نشانند که زبان فارسی متعلق به همه ساکنین ایران " آریائی و اهورائی" بوده و زبان های غیر فارسی نظیر ترکی و عربی، زبانهای بیگانه ای می باشند که با زور سرنیزه مهاجمین، به آذربایجانی ها، عرب های ساکن ایران و ....  تحمیل  شده است ! رژیم  خود کامه پهلوی، به مدت بیش ازنیم قرن با زور و قلدری، زبان فارسی را به مثابه زبان رسمی کشور، به ملت های غیر فارس ایران تحمیل کرد. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی نیز، سیاست  قلدر منشانه رژیم  شاه را در این رابطه کماکان دنبال کرده و در قانون اساسی کذائی خود، بر رسمیت زبان فارسی مهر تایید نهاد. بدین ترتیب، درکشوری که  بیش ازنصف ساکنین آن را ملت های غیرفارس تشکیل میدهند، نزدیک یک قرن است که با فرمان خودکامگان حاکم، زبان فارسی، زبان رسمی تدریس و زبان اداری در سرتاسر کشور تعیین گردیده است! اینک در قرن بیست و یکم، در صفوف اپوزیسیون رژیم، هنوزشوونیست هائی از چپ های فرصت  طلب گرفته تا جناح بندی های لیبرال و جمهوری خواه  وجود دارند که از این  ظلم و تبعیض آشکار در حق ملت های غیر فارس ایران، سرسختانه دفاع میکنند!               
                    +++++
سال هاست در ایران اسیر و دربند، فریاد ملتهای غیر فارس علیه ستم ملی  بلند است.  روشنفکران تاریک اندیشی که هنوزازامتیازات ملتی یر ملت های  دیگر در زمینه مسائل ملی دفاع  میکنند ،  آنهائی که در نشریات و محافل و مجالس، اینهمه در زمینه برتری و مزایای زبان فارسی فلسفه می بافند، پان فارسیست هائی که با  دیده حقارت به زبان ها و فرهنگ و آداب و رسوم ملتهای غیر فارس ایران نگاه می کنند،   آنهائی که زبان  ترکی  رایج در آذربایجان را  زبانی  تحمیلی می نامند، بالاخره همه  کسانی که  با نا دیده گرفتن واقعیات آشکار، منکر وجود ستم ملی در ایران می باشند، باید بدانند  که با این تشبثات  ضد دموکراتیک و شوونیستی هرگزنخواهند توانست از مبارزات حق  طلبانه ملت های غیر فارس علیه ستم ملی جلوگیری به عمل آورده و فریاد رسای آنها را درمخالفت با تبعیضات و اجحافات ملی، خاموش  سازند. درایران کنونی، انواع ستمدیدگی ها وجود  دارد. ستم طبقاتی از جانب سرمایه داران در حق کارگران و توده های محروم و  زحمتکش،  دامنه ای بس گسترده و دردناک دارد. ستمدیدگی زنان اسیر و دربند، بس ضد انسانی و جانکاه است. از جانب  رژیم  مذهبی سرکوبگر، در حق  مذاهب غیر مذهب رسمی شیعه دوازده امامی، بدترین ستم ها و حق کشی ها  اعمال  میگردد.  در بین انواع  ستمدیدگی ها درایران کنونی که زندانی برای کلیه انسان های شریف و آزاده میباشد، یکی از ستم های رایج نیزهمانا ستم ملی در حق  ملت های غیر فارس ایران است. بهمین جهت نیز کسانی که  علیه کلیت  رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی مبارزه می کنند ، باید به مثابه انسان های مبارز و دموکرات، درهمدردی با ملت های تحت ستم ایران،  سیاست های ظالمانه این رژیم آزادیکش را در حق این ملت ها، قاطعانه محکوم سازند. آنهائی که با حرکت ازموضع شوونیستی و برتری طلبی قومی، زبانی و نژادی، جنبش های اعتراضی ملت های غیر فارس راعلیه ستمگریهای ملی تخطئه میکنند، بدون تردید، به مبارزات عادلانه توده های زحمتکش ایران به منظور سرنگونی سلطه رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی، ضربه میزنند.                    دی ماه 1395            


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com