Wordpress Themes

این جا برقص / حسن حسام

          این جا برقص …
برای محمود صالحی و رضا شهابی و همه پرومته های در زنجیر
حسن حسام

پیرِ ما گفت : ادامه مطلب را بخوانید »

شکار گاه / حسن حسام

 

پیش از آنکه

سرش

تهی شوداز رو یا ، ادامه مطلب را بخوانید »

در سوگ

در سوگ
حسن حسام
هرروز
چند ین و چند بار
به تکرار
بر صفحه می نویسم : ادامه مطلب را بخوانید »

این سودائیان سمج / حسن حسام

این سودائیان سمج

 

       برای رفیق باقرمؤمنی

در نودو یکمین بهار زندگی اش ادامه مطلب را بخوانید »

دیریست گالیا

دیریست گالیا

              بره افتاده کاروان *

با : ه . الف . سایه ادامه مطلب را بخوانید »

خوان ِ یغما

خوان ِ یغما

شعری از حسن حسام ادامه مطلب را بخوانید »

آوای شب شکن

آوای شب شکن
غزل جدید حسن حسام ادامه مطلب را بخوانید »

آنکه گفت آری , آنکه گفت نه / حسن حسام

آنکه گفت آری

آنکه گفت نه * ادامه مطلب را بخوانید »

ماهی شدی بچه ؟ / حسن حسام

ماهی شدی بچه ؟

به دیلان و بیشمار کودکان قربانی

درجنگ کثیفی که ربطی به مردمانش ندارد ادامه مطلب را بخوانید »

اعلامیه / حسن حسام

اعلامیه

برای رفیق شاهرخ زمانی

داغی که پرچم ماست

شعر: حسن حسام ادامه مطلب را بخوانید »