یاد مارکس جاوادانه باد!

ناصر بابامیری
March 14, 2019

یاد مارکس جاوادانه باد!

14 مارس سال 1883 در هچنین روزی کارل مارکس تئوریسن و پراتیکسین کمونیست در سن 65 سالگی در پشت میز تحریریش برای همیشه دیده از جهان فرو بست. مارکس یکی از رهبران کمونیست توانمند و متکی به دانش طبقاتی، سیاسی و تاریخی در قرن نوزدهم بود که نیم قرن مبارزه و تلاش بی وقفه پیگیرانه ایشان و همرزمش انگلس تاثیرات شگرفی بر تکوین کمونیسم و جنبش سوسیالیستی در جهان گذاشت. ایشان خود اذعان داشته بود که قبل از ایشان نیز کمونیسم موجود بوده، اما اکثر تبیین ها و تفاسیر از کمونیسم و سوسیالیزم قبل از ایشان غیرعلمی، غیر تاریخی و عمدتا تخیلی و رمانتیستی بودند. مارکس با همه تفسیرهایی که کمونیسم را به نوعی مکتب یا تا سطح ایده ها و گفتمان های رایج بورژوازی تقلیل میدادند یا از آن نوعی مذهب و فرقه سکت می ساخت سرسختانه درافتاد! به همین اعتبار بود که ایشان طی عبارتی موجز گفته بود: فلاسفه تا کنون جهان را تفسیر کرده اند، اما باید هدف تغییر جهان باشد. این تغییر به زعم مارکس تنها و تنها با اتکا به مبارزه انقلابی پرولتاریای متشکل و متحزب جهانی و امحای مناسباتی کاپیتالیستی آنهم از طریق در هم کوبیدن ماشین دولتی و همه بنیادهایی که این نظام جهت استثمار و به بردگی کشاندن انسان بر آن مبتنی است قابل تحقق می باشد.

مانیفست کمونیست کیفر خواست طبقه کارگر و کمونیستها علیه مناسبات موجود و قطبنمای حرکت جهت امحای کل مناسبات کاپیتالیستی است. کماینکه مارکس در اثر بسیار سترگ دیگر خود کاپیتال،با نقد اقتصاد سیاسی نظام سرمایه داری به موجزترین شیوه آناتومی این مناسبات را میشکافد و می شناساند و نشان میدهد چرا تناقضاتی که این نظام حامل آنست به هیچ وجه در چهارچوب این نظام قابل حل نیستند. به همین اعتبار میگوید طبقه کارگر به دلیل جایگاه و موقعیت اجتماعی اش در تولید تنها طبقه ایست که با تشکل و تحزب خود می تواند کل مناسبات کنونی را از بیخ و بنیاد برکند و نه تنها خود را از قید و بند مناسبات کنونی رها سازد بلکه کل جامعه بشری را نیز از مظالم و فرودستی مناسبات مزدی برهاند. پرولتاریای مدرن در نهایت همان کاری خواهند کرد که کمونیستها عزم جزم کرده اند جهت  پراکتزه کردن آن. و بر ویرانهای این مناسبات دنیایی فارغ از طبقات و عاری از هر گونه تبعیض و نابرابری پی افکند. تنها میشود گفت این مختصر کد یا آدرسی از دو اثر از مجموعه آثار برجسته کارل مارکس بود که طی چند دهه مبارزات بی وقفه علیه نظام سرمایه دارانه به نگارش درآورده.  بواقع در  همچون نوشته ای کوتاه تیتروار هم ارزیابی منصفانه از اثرات شگرف و نیم قرن کار مارکس نمی گنجد.

یاد و خاطره اش را با ادامه راهش تا تحقق سوسیالیزم زنده نگه داریم!

زنده با کمونیسم

14.03.2019


 
 

  Share/Save/Bookmark 

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com