رویدادهای اخیر در ایران و کشته شدن قاسم سلیمانی / آذر ماجدی

صدا و تصوير
January 07, 2020

رویدادهای اخیر در ایران و کشته شدن قاسم سلیمانی و همچنین گفتگویی در مورد همین مساله به انگلیسی

آذر ماجدی

https://youtu.be/jXZdAe5SONo


https://youtu.be/sniKJ5lHy0c


https://youtu.be/uLmJl_4alBM


https://youtu.be/s7S7aR01DOw


 
 

  Share/Save/Bookmark 

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com