رژیم فاشیستی اسلامی ایران و دولت ترامپ کارگردانان بحران بین المللی برای ادامه ی بقاء

جبهه متحد برای آزادی ،عدالت و برابری
January 07, 2020

«رژیم فاشیستی اسلامی ایران و دولت ترامپ

کارگردانان بحران بین المللی برای ادامه ی  بقاء »

 

جنگ، ادامه ی سیاست به شکلی دیگر است. مدتها بود که دوسوی بحران دولتهای حاکم بر امریکا - ایران با رجزخوانی از سوی هیئت حاکمه آمریکا و حملات نیابتی حکومت ایران در منطقه خاورمیانه، جهان را در وضعیت "نه-صلح-نه-جنگ" نگاه داشته بودند. این وضعیت پس از دو رخداد:

1-  قیام خونین اباد ماه ۹۸، و خطر سرنگونی رژیم توسط گرسنگان فرودست

2-  استیضاح ترامپ در کنگره، وارد فاز جدیدی گردید.

 

هر دوسوی بحران برای "بقاء" خود، نیاز به انحراف افکار عمومی داشتند. از یک جانب ترامپ با کشتن قاسم سلیمانی (که نقشی اساسی به عنوان جلاد مردم منطقه از جنگ داخلی سوریه تا کشتار قیام مردم عراق و سرکوب خونین قیام ابان ماه داشته است) بخوبی افکار آمریکاییان را منحرف ساخته و از سوی دیگر رژیم رو به سقوطِ اسلامی با "مظلوم نمایی" و "قهرمان سازی" از یک جلاد، در پی انحراف افکار عمومی داخلی و خارجی می باشند.

 

جبهه متحد برای آزادی، عدالت و برابری از تمامی آزادیخواهان ایران دعوت می کند، با افشای این نمایش، و نشان دادن آنکه حکومت جمهوری اسلامی، رژیمی ضد بشری و ضد مردم ایران است، تمرکز را به مبارزه برعلیه رژیم بازگردانند و از آزدیخواهان و جنبش چپ جهان انتظار دارد که با پیوند و همبستگی با جنبش اجتماعی مردم ایران، هر دو سوی این سیستم بحران زده سرمایه داری جهانی را محکوم سازند.

 

زنده باد آزادی،عدالت و برابری!

پاینده باد همبستگی بین المللی!

نه به سرمایه داری – نه به جنگ

نه به جمهوری اسلامی – نه به جنگ


***Islamic fascist regime of Iran and Trump administration directs international crisis to “SURVIVE”***

 

War is a continuation of politics in another way.

The US-Iran's States crisis has long kept the world in a status of "no-peace-nor-war" with Iranian proxy attacks in the Middle East region from one side and exchange of threats from US side.

Currently, this situation entered a new phase due to the following events:

1- The bloody uprising of hunger people on November 2019, and the danger of the overthrow of the regime

2- Trump's impeachment in Congress.

Both side of crises needed to divert public opinion in order to "survive".

From Trump government side: By killing Qasem Soleimani (who played main role as the executioner of the region's people from the Syrian Civil War to the massacre of the Iraqi people and the bloody suppression of Iranian uprising), he was successful to over come the impeachment crisis.

To deviate, on the other hand, the Islamic regime's downfall with the "heroism" of an executioner seeks to divert domestic and international public opinion. The

United Front for freedom, Fairness and Equality (UFFFE) calls for freedom fighters in Iran, by revelation these scenarios, demonstrate that the Islamic Republic of Iran (IR) is an inhumane and anti-Iranian regime, and return its focus to the fight against the regime.

We expect from freedom fighters and the leftist movements of the world to condemn both sides of this global crisis system by bonding and solidarity with the social movement of the Iranian people.

 

Long Live Freedom, Justice and Equality!

Long Live International Solidarity!

 

No_Capitalism_No_War

No_Islamic_Republic_No_War


 
 

  Share/Save/Bookmark 

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com