در میان شهر ما آزادگان را میکشند / نويد اخگر

شعر
June 01, 2019

در میان شهر ما آزادگان را میکشند
 
کودکان دلدادگان یا مادران را میکشند
 
دزد و کلاش و جنایتکار در آزادیند
 
لیک دانشمند و روشنفکرمان را میکشند
 
از دکل دزدی، قاچاق، قوادی و زن بردگی
 
آری اینان هم زنان را میفروشند هم زنان را میکشند
 
کار شاهد بازی و غلمان پرستی های شیخ
 
بطن قرآن است و مذهب آرمان را میکشند
 
از زمان حملهء اعراب بر جان وطن
 
یا به شمشیر علی یا آن عمر هر پهلوان را میکشند
 
چون زنان در کار رزم و کوشش و خود سازیند
 
هم زنان مردان و هم این مردمان را میکشند
 
اخگر از تور بلاهت های اسلامی جهید
 
هم غزل هم شاعرش جانان جان را میکشند
 
نوید اخگر


 
 

  Share/Save/Bookmark 

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com