درسهایی از کمون پاریس

مطلب هفته
 

لنين :  بعد از آنکه کودتا به انقلاب ١٨٤٨ پایان داد، فرانسه برای ١٨ سال زیر یوغ رژیم بناپارتی درآمد.این رژیم نه تنها باعث خرابی اقتصاد کشور شد بلکه موجب خفت و خواری ملی نیز گردید.پرولتاریا که بر ضد رژیم کهنه قد برافراشته بود ،دو وظیفه را به عهده داشت :وظیفه عمومی ملی و وظیفه طبقاتی ،یعنی رهایی فرانسه از اشغال آلمان و رهایی سوسیالیستی کارگران از چنگ سرمایه داری.پیوند میان این وظیفه بهترین وجه مشخصه کمون است.


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com