Wordpress Themes

امروز … خورشید

امروز … خورشید

برخیز و آماده شو…
تمام شد شب تاریک و به پایان رسید این خط
جمهوری قتل و دزدی و آزار
این کلاف هزار سروحشت
این کلاف چهل سال جنایت

تو و من … ما
این ماست که می تواند بر کند از بنیان
ریشۀ جهل … ریشۀ استبداد
و ریشۀ نظام رانت خوار ملایان

بر خیز ای عزیز من
زمستان سرد و سخت و طولانی
رو به پایان است
امروز … خورشید
در انتظار طلوع نور وحدت و همت ما
در پشت ابرها پنهان است.

گذشته کار ما … از غم زندان و شکنجه و اعدام
بریده امان مان … فقرسیاه
فریاد دردمندانۀ کودکان
و … برده نوزادان ایران

ملا … تخم اجنبی ست در میان ملت ما
ریشۀملا در اعماق پنهان امپریالیسم انگلیس
وپیوند هاینوینش… با آمریکا ست
ملا نیست و هرگز نبوده است از ما
و هرگز نشنیده و نخواهد که شنید
فریاددردمندانۀ کودک ما

چلچراغ مودت … روشن کن
و جاده بر راه مهر… باز
ما همه همرأیم و همگی هم راز
بپاخیزیم … بگیریم دست هموطنان
و بسوزانیم از بن … ریشه های انگلیس
فیضیه … مکتب و منبر
عمامه و عبای پر جیب ملایان

ستون پولادین قیام
شخصیت است
یک با ر… برای تمام ایام حیات
بایدآموخت …
بجای تکیۀ بر این … ویا که وصلت بیهودۀ با آن
با تکیهبر… نیروی شناخت …
نیروی عشق به حقوق انسانی
بر پا خاست و ایستادبر دو پای خویش
و حذر کرداز انواع نوکریهای حقیر … لم دادن ها
و رها کرد خود را… از تمام چسبیدن های کریه
و تکرار چندش آور حرف های احزاب هزار پهلوی خارجی
ما گویی … خود نیز مغز وچشم داریم چون دگران
کافی ست دگر…
مردن هزاران بار برتراز دنباله روی …
و خفت حقارت بار واجیر

پشیمانند تمام آنانی که
قطعه قطعه کردند میهن خود
حال با سوز و با حسرت
به ایام گذشته می نگرند
حال … همه آگاه از دسیسه ها شده اند
و امپریالیسم عامل مصیبت ها را شناخته اند

نه… نه…
هرگز بر ما مباد
که قطعه قطعه کنیم میهن خود
هرگز بر ما مباد
که با مرزها و دیوارهای حقیر…
از هم جدا کنیم خلق هایعزیز میهن خود
چارۀ درد … نیست جدا کردن ها
چاره درد… در جای دگر است

برای سلطه … صهیونیسم و امپریالیسم
کشور ما را قطعه قطعه می خواهند
طرح آمریکا …
و آنچه را که با پسوند بزرگ می آید
آذربایجان و کردستان و بلوچستان بزرگ
چاپ و نشر شده
و این است اظهار واضح ما …
اکثر جدایی طلبان …
از الحاقات انگلیس …و یا که آمریکا یند
و برای آنان … جایی در صفوف ما نیست

مای متحد … حامی تمام خلق های ایران است
عرب و آذری…کرد و بلوچ
لرو گیلک … مازندرانی و همه و همه
نفت خوزستان برای همه
مس سرچشمه برای همه
و ما خود نیز … همه برای هم ایم
ما واقف … بر مظلومیت خلق های ایران
در ادوار بلند
و برای زدودن این زخم های عمیق
در شتاب طغیانیم

ما سیاستمداران حاشیه نشین نمی خواهیم
ما طوطیان دست آموز …
ما سیاستمداران زیر دست اجنبی … هرگز
ما خواهان مردان و زنان دلیر در میدان
متفکر…متعهد و انسان
ما خسته و بیزار یم از اینهمه نوکر
که کشتند و خوردند و بردند
مرگ بر نوکر
ما خواهان تصمیم گیری برای خود و میهن خودیم
نوکران و وابستگان اجنبی
پیاده کنندگان دستورات اربابند
اگر چه به ظاهر با مایند
ولی همیشه بر مایند
نوکران و وابسته گان به امپریالیست ها
مطلقا بکار ملت ما نمی آیند

ملایان … رقیب سر سخت صهیو نیستها
آنان خواهان پایگاه خدایان
آنان خواهان تمام ثروت جهان
آنان خود را قیم مردم
و مردم را نادان
و بجای کار … مدام در فکر بافتن زنجیر کلک
برای اسارت مردم
راه نجات را برای زنان غرق در اعماق فقر و فساد
عقیم کردن آنان …
که مساوی است با به توپ بستن
ارتش گرسنگان …
و این رویای نزدیک آنان است

حرص و آز ملایان … بی پایان است
نیست ابایی برای آنان …
از غرق کردن ملت در قرض و بدهی
با دزدیدن مدام بودجه
و غارت ارزقروض
کمر بسته اند به بردگی نسلهای آیندۀ
سید علی فکر می کند با یابو طرف است
غارت اموال ملی … زیر ساتور مستقل قاضی القضات
اینهمه گستاخی … بداعتی ست حیرت آور
در تاریخ بشر
او را که ملت نه…
اکبر کرد رهبر
و چه زود … ذات خود عریانکرد
که رهبر ما نه … رهبر گلۀ قاتلان و دزدان است
و با ماسک مذهب و دین … برای فریب ملت ما
شکستاستخوان هایپشت ملت ما

ای هموطنان …
تا همگیبه افلاس و گدایی نرسیده
به پا بر خیزیم
قاتل حیله گر و شریک رهبر … کشته شده
راه باز شده …
ما کنون محتاج یک جبهۀ واحد
نه دوتا …
اعلان همبستگی احزاب و سازمان ها
تاریخ شروع… از امروز
باید که بجنبیم

ای مردان و زنان هموطن در احزاب
ای دلیران سازمان ها و گروه ها
فراموش نکنیم عدد یک را
و اپوزیسیون واحد … یک نیاز است و اوج بلوغ
و تنها راه نجات کودکان غرق در نکبت و فقر

تمام نوزادان فروش رفته
به شیخ های عرب
باید که به ایران باز گردانده شوند.
قبول طوق بردگی بر گردن هر فرد از ملت ما…
ننگی تحمل ناپذیر … و به هیچ قیمت

هدف ما … ایجاد حاکمیت حامی کودکان و نوزادن
هدف ما … ساقط کردن رژیم خون آشام ملایان

اختلافات کم رنگ و محو شوند
اکنون ملتی رنجدیده
و منتظر…
آبستن نظامی ست لایق خود

فرح نوتاش
وین ۹ ژانویه ۲۰۱۷
کتاب ۷
www.farah-notash.com
womems-power.farah-notash.com

نظرات مسدود است.