Wordpress Themes

پیام به کورش اللهی های قرن ٢١

پیام به کورش اللهی های قرن ٢١
کسی که در دهه دوم قرن ۲۱ دنبال کورش ” کبیر” واستوانه آن میگردد وفکر میکند حقوق بشر از این استوانه زاییده شده. مثل همان حزب اللهی در سال ۵۷ است که فکر میکرد حقوق بشر از محمد وعلی واز قرآن جاری میشود ورفت دنبال خمینی. ادامه مطلب را بخوانید »

حزب توفان

حزب ۲-۳ نفره طوفان بعد از ۶۰ سال فعالیت توده ای “کمونیستی ” ” ضد امپریالیست” وطرفدار جمهوری اسلامی است

این حزب طوفان طرفدار جمهوری اسلامی است. میخواهد جمهوری اسلامی را اتمی کند ومعتقد است که اتمی شدن حکومت آخوندی حق آنان است. وضد امپریالیستی است ومردم ایران باید از آن حمایت کنند………… ادامه مطلب را بخوانید »

جمع کنید بساط خلیج فارس وخلیج عربی را

جمع کنید بساط خلیج فارس وخلیج عربی را
این نام خلیج فارس ویا خلیج عربی پشتش خون وجنگ وجان میلیونها نفر به گروگان گرفته شده. یک جنگ تمام عیار عربی -ایرانی خوابیده که میلیونها نفر را به کام خود میکشد ومنطقه را برای دهها وصدها سال ویران میکند… اسم خلیج چه عربی باشد چه ایرانی ..وچه سبز باشد وچه آبی فرقی نمیکند. مهم جان انسانهایی است که بخاطر این نام باید به جنایات ناسیونالیسم عرب وفارس تاوان بدهند.. ادامه مطلب را بخوانید »

درسهایی از زندگی پر مشقت وپربار محمد جراحی – وداع با کمونیسم بورژوازی وچپهای سنتی

درسهایی از زندگی پر مشقت وپربار محمد جراحی – وداع با کمونیسم بورژوازی وچپهای سنتی

در مصاحبه ای که اخیرا توسط شهلا دانشفر با کارگر کمونیست وانقلابی محمد جراحی انتشار پیدا کرد حاوی درسهایی بود که برای جنبش انقلابی وکمونیستی ایران بسیار با اهمیت است.
محمد جراحی مثل اکثریت قریب به اتفاق طبقه کارگر در ایران از همان دوران جنینی وکودکی با فقر وبیحقوقی دست وپنجه نرم کرد. ادامه مطلب را بخوانید »

خطاب به “چپهای” وحشت زده از مرگ محمد جراحی

چرا اگر حزبی اعلام کند محمد جراحی کادر آن حزب است باید پاسخگوی شما باشد؟ مگر شما داروغه کمونیستها هستی؟.. این شغل داروغه را چه کسی بشما اعطا کرده؟ شما داروغه خودگمارده هستی؟….. این شما هستی که از کادر بودن حتی یک جسد کارگر کمونیست هم به وحشت افتاده اید. ادامه مطلب را بخوانید »

موصل “آزاد” شد–داعش شیعه بجای داعش سنی

موصل “آزاد” شد–داعش شیعه بجای داعش سنی

داعش شاخه ای از اسلام سیاسی منبعث از القائده است. با اشغال عراق توسط حکومت نظامی آمریکا در عراق ، نظامیان آمریکا با مقاومت نیروهای مردمی وارتجاعی کشور عراق مواجه شدند وبزودی متوجه شدند که اشغال عراق بسیار آسانتر از حکومت کردن در عراق است. ادامه مطلب را بخوانید »

بحران سرمایه داری : حماقت ترامپ بهانه ، کل نظام نشانه

بحران سرمایه داری : حماقت ترامپ بهانه ، کل نظام نشانه

در زمان اولیه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که با حدود بیش از ۳۰ کاندیدای دوحزب هیئت حاکمه به جامعه معرفی شدند، طبق آمار دانالد ترامپ کمترین شانس را برای رسیدن این مقام داشت. ادامه مطلب را بخوانید »

جنگ برای ترامپ، مثل همه جنگ افروزان تاریخ یک مائده آسمانی وبر کت الهی است

بحرانی اقتصادی واجتماعی نظام سرمایه داری وجامعه آمریکا باعث عروج ترامپ و قدرتگیری او در هیئت حاکمه آمریکا شد. سیاست دخالتگری نظامی آمریکا بعد از ریاست جمهوری بوش هر چه بیشتر جامعه وحکومت آمریکارا به بحران کشاند وبخصوص بعد از به گل نشستن ماشین جنگی آمریکا در عراق وافغانستان ، وهم از این رو بود که اوباما با قول دادن اینکه دیگر دوران لشکر کشی آمریکا به پایان رسیده به حکومت رسید. ادامه مطلب را بخوانید »

دین در اجتماع‎

دین در اجتماع‎

دین در جامعه بر دو نوع است
.یکی یمثابه عقیده وعقیده شخصی ودیگری دین بعوان دین سیاسی ودر قدرت. ادامه مطلب را بخوانید »

آمریکا : انتخابات هیئت حاکمه بپایان رسید، انتخابات مردم در خیابانها شروع شده

آمریکا : انتخابات هیئت حاکمه بپایان رسید، انتخابات مردم در خیابانها شروع شده
انتخابات ۱ درصدی ها در تقابل با ۹۹ درصدی ها ادامه مطلب را بخوانید »