Wordpress Themes

دین در اجتماع‎

دین در اجتماع‎

دین در جامعه بر دو نوع است
.یکی یمثابه عقیده وعقیده شخصی ودیگری دین بعوان دین سیاسی ودر قدرت. ادامه مطلب را بخوانید »

آمریکا : انتخابات هیئت حاکمه بپایان رسید، انتخابات مردم در خیابانها شروع شده

آمریکا : انتخابات هیئت حاکمه بپایان رسید، انتخابات مردم در خیابانها شروع شده
انتخابات ۱ درصدی ها در تقابل با ۹۹ درصدی ها ادامه مطلب را بخوانید »

روز کورش ،پاسارگارد و جنبش شعبان بی مخهای اسلامی-آریایی

روز کورش ،پاسارگارد و جنبش شعبان بی مخهای اسلامی-آریایی
جامعه دیکتاتور زده ، جهل وجنایت میافریند ادامه مطلب را بخوانید »

چرا چپ سنتی دشمن کمونیسم کارگری است؟

چرا چپ سنتی دشمن کمونیسم کارگری است؟

تاریخا چپ سنتی به چپی اطلاق میشود که طرفدار “کمونیسم” اردوگاهی بود.
این چپ از حکومت دیکتاتور استالین وجانشیناش دفاع میکرد. از کمونیسم مائویی-چینی دفاع میکرد. ادامه مطلب را بخوانید »

ترکیه وایران: از دیکتاتوری تا دیکتاتوری , از رضا شاه وکمال پاشا تا خمینی واردوغان

ترکیه وایران: از دیکتاتوری تا دیکتاتوری , از رضا شاه وکمال پاشا تا خمینی واردوغان

بورژوازی در منطقه وجهان برای پیشبرد منافعشان مجبورند از دیکتاتورها قهرمان بسازند. در ایران حکومت انگلیس برای سرکوب مردم وجنبشهای اعتراضی رضا خان را بقدرت رساند و زمانی که رضا خان بطرف فاشیسم هیتلری سوق پیدا کرد گوشش را گرفتند از مملکت بیرونش کردند وتاج شاهی را بر سر محمد رضا نهادند.
بورژوازی در ایران وجهان رضا خان قلدر ، دیکتاتور ، دذد وجنایتکار را مظهر پیشرفت، تمدن، سکولاریزم ومدرنیته جا زدند. اما تجربه نشان داده که از حکومت دیکتاتور وجنایتکار فقط جامعه ای دیکتاتور زده وعقب افتاده پدیدار میشود.کسی که باد میکارد طوفان درو میکند. ادامه مطلب را بخوانید »

شکست کودتای آمریکایی در ترکیه

شکست کودتای آمریکایی در ترکیه

در ۱۰۰ سال اخیر تمام اختیارات جامعه ترکیه از دولت وارتش عمدتا در دست نظامیان بود. اگر چه به ظاهر دولتی غیر نظامی وبا رای مردم بقدرت میرسید اما بر هیچ کس پوشسیده نبود که در نهایت این ارتش ونظامیان بودند که قدرت را در دست داشتند. ادامه مطلب را بخوانید »

دعوت به مناظره از چریک فدایی خلق قرن ٢١ مارکسیست-لنینیست وچریک مجاهد- مسلمان

دعوت به مناظره از چریک فدایی خلق قرن ۲۱ مارکسیست-لنینیست وچریک مجاهد- مسلمان

اخیرا ایرج مصداقی ، نویسنده وزندانی سابق مجاهد در یک مصاحبه با پرویز معتمد- مقام امنیتی ساواک ضد انسانی حکومت دیکتاتوری شاه انجام داده که بهر حال به قسمتی از واقعیات دستگاه شکنجه وسرکوب حکومت شاه میتوان پی برد. ادامه مطلب را بخوانید »

جمهوری اسلامی در باتلاق سوریه را باید در طهران در هم شکست

جمهوری اسلامی در باتلاق سوریه را باید در طهران در هم شکست

جمهوری جهل وجنایت اسلامی برای ادامه حکومت ننگینش بایستی در منطقه با رقبای اسلامی خود مثل حکومت عربستان، ترکیه،خلیج ومنافع حکومت آمریکا وغرب در منطقه مبارزه و رقابت کند. هم از این رواست که جمهوری اسلامی در جنگ قدرت در سوریه وعراق سنگ تمام گذاشته وبا تمام امکانات اقتصادی،نظامی ومعنوی در صدد سرپانگهداشتن حکومت اسد است. ادامه مطلب را بخوانید »

نسخه ضد کارگری رضا رخشان برای طبقه کارگر

نسخه ضد کارگری رضا رخشان برای طبقه کارگر

.“امر مبارزه و احقاق حق کارگران را باید به خود کارگران محول کرد.کارگران ایران هم از اینکه یک نفر بخاطر مطالباتشان با اعتصاب غذا وتحمیل گرسنگی برخود وبخطر انداختن سلامتی خویش دچار این مخاطرات شود،راضی وخوشنود نیستند.چرا که خود کارگران میتوانند از پس مشکلات خود بر بیایند ونیازی به قیم و قهرمان ندارند..
با آرزوی روزگاری که طبقه کارگر به حقوق حقه خود دست پیدا کنند”
رضارخشان ادامه مطلب را بخوانید »

حقوق بشر سرمایه داری یا حقوق ضد بشر

حقوق بشر سرمایه داری یا حقوق ضد بشر

در رابطه با پناهجویی ادامه مطلب را بخوانید »