Wordpress Themes

موصل “آزاد” شد–داعش شیعه بجای داعش سنی

موصل “آزاد” شد–داعش شیعه بجای داعش سنی

داعش شاخه ای از اسلام سیاسی منبعث از القائده است. با اشغال عراق توسط حکومت نظامی آمریکا در عراق ، نظامیان آمریکا با مقاومت نیروهای مردمی وارتجاعی کشور عراق مواجه شدند وبزودی متوجه شدند که اشغال عراق بسیار آسانتر از حکومت کردن در عراق است. ادامه مطلب را بخوانید »

بحران سرمایه داری : حماقت ترامپ بهانه ، کل نظام نشانه

بحران سرمایه داری : حماقت ترامپ بهانه ، کل نظام نشانه

در زمان اولیه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که با حدود بیش از ۳۰ کاندیدای دوحزب هیئت حاکمه به جامعه معرفی شدند، طبق آمار دانالد ترامپ کمترین شانس را برای رسیدن این مقام داشت. ادامه مطلب را بخوانید »

جنگ برای ترامپ، مثل همه جنگ افروزان تاریخ یک مائده آسمانی وبر کت الهی است

بحرانی اقتصادی واجتماعی نظام سرمایه داری وجامعه آمریکا باعث عروج ترامپ و قدرتگیری او در هیئت حاکمه آمریکا شد. سیاست دخالتگری نظامی آمریکا بعد از ریاست جمهوری بوش هر چه بیشتر جامعه وحکومت آمریکارا به بحران کشاند وبخصوص بعد از به گل نشستن ماشین جنگی آمریکا در عراق وافغانستان ، وهم از این رو بود که اوباما با قول دادن اینکه دیگر دوران لشکر کشی آمریکا به پایان رسیده به حکومت رسید. ادامه مطلب را بخوانید »

دین در اجتماع‎

دین در اجتماع‎

دین در جامعه بر دو نوع است
.یکی یمثابه عقیده وعقیده شخصی ودیگری دین بعوان دین سیاسی ودر قدرت. ادامه مطلب را بخوانید »

آمریکا : انتخابات هیئت حاکمه بپایان رسید، انتخابات مردم در خیابانها شروع شده

آمریکا : انتخابات هیئت حاکمه بپایان رسید، انتخابات مردم در خیابانها شروع شده
انتخابات ۱ درصدی ها در تقابل با ۹۹ درصدی ها ادامه مطلب را بخوانید »

روز کورش ،پاسارگارد و جنبش شعبان بی مخهای اسلامی-آریایی

روز کورش ،پاسارگارد و جنبش شعبان بی مخهای اسلامی-آریایی
جامعه دیکتاتور زده ، جهل وجنایت میافریند ادامه مطلب را بخوانید »

چرا چپ سنتی دشمن کمونیسم کارگری است؟

چرا چپ سنتی دشمن کمونیسم کارگری است؟

تاریخا چپ سنتی به چپی اطلاق میشود که طرفدار “کمونیسم” اردوگاهی بود.
این چپ از حکومت دیکتاتور استالین وجانشیناش دفاع میکرد. از کمونیسم مائویی-چینی دفاع میکرد. ادامه مطلب را بخوانید »

ترکیه وایران: از دیکتاتوری تا دیکتاتوری , از رضا شاه وکمال پاشا تا خمینی واردوغان

ترکیه وایران: از دیکتاتوری تا دیکتاتوری , از رضا شاه وکمال پاشا تا خمینی واردوغان

بورژوازی در منطقه وجهان برای پیشبرد منافعشان مجبورند از دیکتاتورها قهرمان بسازند. در ایران حکومت انگلیس برای سرکوب مردم وجنبشهای اعتراضی رضا خان را بقدرت رساند و زمانی که رضا خان بطرف فاشیسم هیتلری سوق پیدا کرد گوشش را گرفتند از مملکت بیرونش کردند وتاج شاهی را بر سر محمد رضا نهادند.
بورژوازی در ایران وجهان رضا خان قلدر ، دیکتاتور ، دذد وجنایتکار را مظهر پیشرفت، تمدن، سکولاریزم ومدرنیته جا زدند. اما تجربه نشان داده که از حکومت دیکتاتور وجنایتکار فقط جامعه ای دیکتاتور زده وعقب افتاده پدیدار میشود.کسی که باد میکارد طوفان درو میکند. ادامه مطلب را بخوانید »

شکست کودتای آمریکایی در ترکیه

شکست کودتای آمریکایی در ترکیه

در ۱۰۰ سال اخیر تمام اختیارات جامعه ترکیه از دولت وارتش عمدتا در دست نظامیان بود. اگر چه به ظاهر دولتی غیر نظامی وبا رای مردم بقدرت میرسید اما بر هیچ کس پوشسیده نبود که در نهایت این ارتش ونظامیان بودند که قدرت را در دست داشتند. ادامه مطلب را بخوانید »

دعوت به مناظره از چریک فدایی خلق قرن ٢١ مارکسیست-لنینیست وچریک مجاهد- مسلمان

دعوت به مناظره از چریک فدایی خلق قرن ۲۱ مارکسیست-لنینیست وچریک مجاهد- مسلمان

اخیرا ایرج مصداقی ، نویسنده وزندانی سابق مجاهد در یک مصاحبه با پرویز معتمد- مقام امنیتی ساواک ضد انسانی حکومت دیکتاتوری شاه انجام داده که بهر حال به قسمتی از واقعیات دستگاه شکنجه وسرکوب حکومت شاه میتوان پی برد. ادامه مطلب را بخوانید »