مارکسیسم یا فمینیسم؟ + آزادی و رهایی زنان در جهان + موقعیت کارگران در سال پیش + طرح کارورزی + و ...

صدای کارگر سوسیالیست
March 16, 2019

http://militaant.com/?p=9646


صدای کارگر سوسیالیست
برنامه ۲۴۲ - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
 مارکسیسم یا فمینیسم؟ مازیار رازی
آزادی و رهایی زنان در جهان  - نسیم صداقت
موقعیت کارگران در سال پیش - مازیار رازی
طرح کارورزی- نسیم صداقت
۱۳۶ امین سالگرد درگذشت مارکس- مازیار رازی