یاداشت روز !

اسماعیل مولودی
February 13, 2018

یاداشت روز !


سرمایه داری از ترس انقلاب مردم در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی و قدرت مصمم کارگران تن به رسوایی تاریخی داد و در نوفل لوشاتو با گور برگشته ای چون خمینی و دارودسته اش توافق کردند. انقلاب را به خون کشیدند و قربانی طمع بی حد سرمایه داریش کردند. امروز بعد از قریب به چهل سال جامعه زیر فاشیسم مذهبی سرمایه داری دارد قد علم میکند. میرود تا لاشه متعفن فاشیسم مذهبی را بگور بسپارد . حسن روحانی و میلجکهای دور وبرش (۱۵ هنرمند سیاست باز) از رفراندوم دم میزنند. در صورتیکه صدای متحد مرگ بر دیکتاتور خواب را بر چشمشان آشفته کرده و دارند هذیان میگویند.
زنده باد انقلاب
۲۴ بهمن ۱۳۹۶

-------------------------------------------

در حاشیه بیانیه ۱۵ سیاست بازو هنرمند!
اینها جماعت (هنر مند و سیاست باز) خرده فروشان دور و بر بیت رهبری هستند. خودشان در خلوت خودشان به این سیاه بازی میخندند زیرا خوب میدانند که در رژیم فاسد مذهبی رای هیچکسی حساب نیست. اما این جماعت بی خبر از نیروی مردم درست همزمان با حسن روحانی قار قار رفراندوم میکنند . اینها سیاهی لشکر خود رژیم فاسد و فاشیست ایران هستند و میخواهند با این شا مورتی بازی ها خاک به چشم مردم جامعه بپاشند. این در حالی است که در کنار سخنرانی روحانی مردم شعار مرگ بر دیکتاتور سر میدادند. ننگ تان باد (هنر مند و سیاست باز) طرفداران رفراندوم

  ۲۳ بهمن ۱۳۹۶


هذیان یک آخوند!

‏سخنان امروز روحانی نشان از یک دعوای درون گله گرگهاست.این حرفها ربطی به مبارزات مردم برای سرنگونی کل نظام فاسد اسلامی ندارد.حسن روحانی باپشتیبانی روسهادرمصاف درونی این متدرا برگزیده واز همه پرسی میگوید،خودش میدانددرنظام سراپا گندیده اسلامی رای مردم جایی ندارد. راه مبارزات مردم ایران از رای گیری نمیگدرد زیرا کل نظام فاشیست اسلامی در ایران زیر سوال است. کارگران ، زنان و مردان ازادیخواه برابری طلب خود را برای به زیر کشیدن حاکمیت ددمنش شما و هم ردیفانت آماده میکنند جناب روحانی. جای شما پشت میز سخنرانی نیست جای شما پشت میز محاکمه دادگاههای مردمی است که در فردای انقلاب علیه کل نظام شما دزدان و چپاولگران جامعه برپا خواهد شد.
زنده باد انقلاب
اسماعیل مولودی
۲۲ بهمن۱۳۹۶


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com