پاسخ یک پزشک آزادیخواه به شارلاتانی بنام دکتر سمیعی!

سعيد صالحى نيا
January 11, 2018

salehinia@aol.com

مقدمه:

دکتر سمیعی در تاریخ 7 ژانویه 2018 یک مصاحبه داشت با بخش فارسی بی بی سی (1). در این مصاحبه دکتر سمیعی تلاش کرد رفتار خود را که عبارت بود از پذیرش و ملاقات درمانی با جانی رژیم اسلامی(هاشمی شاهرودی) توجیه کند و این عمل خود را یک رفتار بر اساس اخلاق پزشکی جا بزند.

من بعنوان یک پزشک وظیفه خود می دانم روبه جامعه مچ این شارلاتان حرفه ای را باز کنم و روشن کنم که رفتار ایشان به خلاف ادعایش هیچ ربطی به استانداردهای اخلاق پزشکی ندارد ، یک انتخاب سیاسی است و فریب افکار عمومی.

خوشبختانه هم فعالین سیاسی ایرانی و هم احزاب مترقی آلمان در مقابل حضور شاهرودی موضع گرفتند و طبق اخرین اخبار دادستان آلمان کیفرخواست دستگیری شاهرودی را بخاطر جنایاتش در ایران به مراجع قانونی داده و امید است با تلاشهای انسانهای مترقی این جنایتکار را در آلمان برای حضور در دادگاه بین المللی  نگه دارند.

خوانندگان این مقاله می دانند که شاهرودی به مدت 10 سال قاصی القضات و رئیس قوه قضائیه رژیم اسلامی بوده و حکم نهائی هزاران اعدام را امضا کرده . رژیم اسلامی با چنین جانیانی روز را به شب می رساند و امیدوارم جنبش اعتراضی مردم در ایران نهایتا بساط  این جانیان را به هم ریزد و جنایات این رژیم به تیتر اول اخبار جهان تبدیل شود و جامعه آزاد و برابر در ایران سازمان یابد.

با ذکر این مقدمه ، به مهملات دکتر سمیعی می پردازم :

 

(1)"دفاعیه" دکتر سمیعی چه نکاتی داشت؟

دکتر سمیعی استراتژی معینی را در این "مصاحبه" دنبال می کند که معجونی است از دروغگوئی و مخفی شدن پشت ماسک "اخلاق پزشکی"!

اینکه ایشان در تعطیلات تشریف داشته (یعنی نمی دانسته این حیوان رژیم اسلامی دارد از ایران به هانوفر می آید!) و اینکه "موضوع بستری این حیوان ربطی به تخصص دکتر سمیعی نداشته اما؟! ناگهان "دکترهای این حیوان" یادشان می آید که همینجوری از این دگتر شارلاتان بخواهند که "مشاوره بدهد"! خوب دقت بفرمائید!

ایشان هم رئیس این مرکز است هم در مرخصی است هم وقتی تشریف می آورد با اینکه تخصصش ربطی به موضوع بستری این حیوان ندارد ، ناگهان در بالین این جیوان ظاهر می شود و کنار نماینده خامنه ای در آلمان عکس می گیرد!

خوب اینها دم خروس دروغهای این اقا دکتر است! در هیچ کجای دنیا اتفاقات اینجور نمی افتد! رئیس بیمارستان خصوصا در مورد بستری یک حیوان سیاسی ایرانی حتما از قبل باخبر است حتما مشخصات این حیوان را می داند و طبعا هرگز در موردی که به او مربوط نیست مورد مشاوره قرار نمی گیرد!

 

دروغ بعدی دکتر سمیعی اینست که ایشان احتمالا تا قبل از مصاحبه با بی بی سی اصلا نام اون جیوان رژیم را نمی دانسته! یعنی مثلا در بالین این جیوان حاضر شده و حتی اونزمان نمی دانسته نام اون جیوان حسن است یا حسین! ناگهان بهش تلفن زدند گفتند که قرار است با بی بی سی مصاحبه کند و بیچاره اونموقع فهمیده حیوان مورد مشاوره نامش چه بوده!

 

(2)دکتر سمیعی و داستان اخلاق پزشکی!

 

اوج مهملات دکتر سمیعی اون دروغهایش نیست! بلکه مخفی شدن اوست پشت ماسک اخلاق پزشکی! بواقع انگیزه من در انتشار این مقاله بیشتر دفاع از اخلاق پزشکی و جامعه پزشکی است! می خواهم توضیح دهم که دکتر سمیعی هیچ ربطی به اخلاق پزشکی ندارد!

 

اصل درمان بیمار بدون درنظر گرفتن وضعیت قانونی:

دکتر سمیعی مدعی می شود که او دنبال اخلاق پزشکی عمل کرده و "هیچ حای دنیا کارنامه جنائی بیمار را حین بستری و قبل بستری بررسی نمی کنند"! این دروغ کامل است. من هم در ایران و هم در امریکا سالهاست طبابت می کنم.این صحت ندارد.خصوصا زمانی که یک اخوند عالی رتبه از یک حکومت جانی و دیکتاتوری به یک کشور بیاید!

وظیفه پزشک و تیم درمانی اینست که مطمئن شوند که بیمار بستری شده دارای پرونده فعال جنائی نیست یا شکایتی بر علیه او وجود ندارد. اصل وظیفه دیدن بیمار بجای خود اصل وظیفه بررسی سابقه بیمار بجای خود. اولی ربطی به دومی ندارد بلکه لازم و ملزوم هم هستند.

در مراکزی که من در امریکا کار کردم اونهم در ایالتهای مختلف امریکا یکی از وظایف تیم درمانی اطمینان از وضعیت قانونی بیمار است و تیم درمانی وظیفه دارد مسئولین قانونی را  مطلع کند در چین مواقعی که طی مدت بستری بیایند و فرد را از جهت قانونی بررسی کنند اگر شکی وجود دارد.

 

در امریکا بطور اخص (و حتما در بقیه دنیا مشابهی دارد ) قانونی هست بنام قانون تاراسوف. طبق این قانون یکی از وظایف پزشکان اینست که مطمئن شوند بیمار انها بعد از مرخص شدن به خود و دیگران صدمه نمی زند . لذا اصل امنیت فرد و جامعه حتی فرای اصل درمان فرد و حق فرد برای حفظ ابرویش عمل می کند.

حفظ امنیت جامعه بالای حفظ امنیت اون بیمار  باید رعایت شود.این در امریکا نه تنها مورد قبول جامعه پزشکی امریکاست بلکه بخشی از قانونست و عدم رعایت آن مورد پیگرد پزشکانست.

 

لذا؟ دکتر سمیعی بدروغ پشت ماسک اخلاق پزشکی مخفی شده! حیوانی از رژیم اسلامی و حتما با اطلاع قبلی او به بیمارستانش امده  بدون اینکه به تخصص او ربطی داشته باشد به ایشان مشاوره دادند بدون اینگه ایشان این حیوان را بشناسد او را دیده و با نماینده ولی فقیه عکس گرفته و باز هم مدعی اخلاق پزشکی است!

 

(3)دکتر سمیعی مدعی است که نظام پزشکی دنیا باید عوض شود تا ایشان این مهملات را نگوید و مرتکب نشود"!

 

با دکتر سمیعی هم نظر هستم که باید نظام پزشکی دنیا عوض شود تا شارلاتانهائی مثل ایشان مقام پزشک را بازی نگیرند و مردم را احمق فرض نکنند!

نظام پزشکی کنونی دنیا یک نظام در خدمت پولدارها و سرمایه دارهاست. نظامی که به امثال دکتر سمیعی این امکان را داده که جانیان رژیم اسلامی را در ایران و در خارج ایران در اغوش بگیرد و به ریش مردم بخندد! حتما ایرادهائی هست در نظام پزشکی که اینگونه شارلاتانها جامه طبابت را خراب کرده اند و برای طبیبان انساندوست شرم خریده اند!

 

اما همین نظام پزشکی موجود همین سطح اخلاق پزشکی موجود هم با انچه دکتر سمیعی انجام داده خوانائی ندارد! همانطور که گفتم این مهره فرصت طلب و شارلاتان ربطی به اخلاق پزشکی تدوین شده ایران و دنیا ندارد!

 

خلاصه کنم:

امثال دکتر سمیعی در جامعه پزشکی ایران و دنیا کم نیستند. اینها دستشان در خون مردم  اغشته است. ننگ جامعه پزشکی هستند.تازه ادای طلبکار هم در می آورند! مردم ایران و دنیا به اینها ظاهرا بدهکارند که اینقدر انساندوستانه حیوانی جانی از رژیم اسلامی را خدمت کرده اند و وقتی مچشان گرفته شده خودشان را پشت اخلاق پزشکی مخفی می کنند.

پاسخ واقعی دکتر سمیعی را آزادیخواهان در ایران در مقابل رژیم اسلامی خواهند داد.همینطور فشار جهانیان برای دستگیری جانی رژیم اسلامی یعتی شاهرودی بهترین تودهنی به این شارلاتان پزشک نماست!

دکتر سمیعی اگر ذره ای انسانیت در وجودش داشت بلافاصله بعد از بستری شدن شاهرودی مقامات قضائی المان را خبر می کرد و با دادخواهان ازادیخواهی که بیرون بیمارستان او به تظاهرات پرداختند هم آوا می شد.

افشا و انزوای امثال سمیعی وظیفه انسانی و حرفه ای همه پزشکان انساندوست می باشد.برای پاکیزه نگه داشتن حرفه پزشکی از ننگ سمیعی و امثال او باید هم آوا شد!

 

 

 

منابع بیشتر:

 

(1)مصاحبه با دکتر سمیعی درباره بستری شدن هاشمی‌شاهرودی

http://www.bbc.com/persian/iran-42599506?SThisFB

(2)آرشیو مقالات پزشکی(سعید صالحی نیا)

http://monazere-siasi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

(3)آرشیو ویدئوهای پزشکی (سعید صالحی نیا)

http://monazere-siasi.com/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

 

 


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com