مفهوم تحریم فعال¨+ شرکت مشروط در اول ماه مه

صدای کارگر سوسیالیست
April 21, 2017

- مفهوم تحریم فعال (علیرضا بیانی)
- شرکت مشروط در اول ماه مه (علیرضا بیانی)او