به سفر نخست وزیر سوئد به ایران یکصدا اعتراض کنیم!

شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی (فریاد خاوران)
January 08, 2017

Protestera mot Stefan Löfvens resa till Iran!
 
Alla stater och politiker vet mycket väl om Iranska Islamiska republikens våld, förtryck, aggression och anfall mot det Iranska folket.
 
Nu vill Statsminister Löfven besöka Iran för att röja vägen för svenska kapitalisters investeringar i Iran. Stefan Löfven vill skaka hand med den iranska regimen för att möjliggöra exploateringen av det iranska folket utan att bry sig om det sociala och ekonomiska helvete i Iran. Stefan Löfven agerar som mäklare för kapitalismen och överklassen.
 
Det Iranska folket ser det svenska folket och i andra länders folk som sina solidariska medkämpare. Iranska arbetare hoppas på det svenska arbetare och folkets stöd i sin kamp mot det iranska islamiska republiken och alla regimer och stater som backar upp den i diplomatins och fredens namn.
 
 
به سفر نخست وزیر سوئد به ایران یکصدا اعتراض کنیم!
موج فجایع در ایران علیه اکثریت شهروندان آنچنان رسا است که حتی تمامی نهادهای بین المللی نگرانی خود را ابراز میکنند.هم اکنون استفان لوفن نخست وزیر سوئد و عضو حزب سوسیال دمکرات قصد سفر به ایران را دارد تا همراه با سرمایه داران و کارفرمایان سوئد بتوانند قراردادهای اقتصادی با دولت استبدادی ایران بسته و درسود و بهره بری هرچه بیشتری از کارگران ایران سهیم شوند.
کارگران و مردم در ایران انتظار دارند که در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی در ایران از همبستگی دیگر کارگران و مردم کشورها، اتحادیه ها، سندیکاها، سازمانهای مترقی و دمکرات برخوردار شوند و از آنها میخواهند که به هر شکل میتوانند در مقابل دولتهای سازشکار و همکار جمهوری اسلامی اعتراض کنند. 
 
شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی ( فریاد خاوران)
Rådet mot den Iranska Islamiska regimens massmord (Khavarans rop)
JANUARI 2017
shorahamkari@gmail.com
 


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com