چپ سنتی ضد آمریکایی -اسلام زده و دفاع از حجاب اسلامی

مجيد آذرى
February 09, 2018

چپ سنتی ضد آمریکایی -اسلام زده و دفاع از حجاب اسلامی
چه کسی ادعا کرد مسیح علی نژاد انقلابی وکمونیست است؟

 جنبش مبارزه با حجاب اجباری یک جنبش مترقی است وباید از آن دفاع کرد.مهم نیست چه کسی مخالف ویا موافق این جنبش است. امروز آخوند روحانی هم مخالف حجاب اجباری شده. فرح پهلوی هم مخالف حجاب اجباری است...بدبختی این چپ سنتی ضد آمریکا یی از روز اول همین بود. وقتی میخواست موضع بگیرد..میگفت هر کس ضد آمریکایی و" ضد امپریالیست" است یار ویاور من است. با همین متد از حکومت جهل وجنایت خمینی دفاع کرد. چون خمینی ضد آمریکا- واسراییلی بود...میگفت ما از زندانیان خلقی دفاع میکنیم.نه از همه زندانیان سیاسی..میگفت شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد یک شعار لیبرالی است. لیبرالها هم همین شعار را میدهند.....در نتیجه شعار زندانی سیاسی انقلابی باید آزاد گردد را اختراع کرد تا سوپر چپ بماند.
..حالا بعد از 40 سال آمده میگوید مسیح علینژاد اصلاح طلب است...پس چون من کمونیست هستم از مبارزات بر علیه حجاب حمایت نمیکنم وهر کس بکند طرفدار مسیح علی نژاد است واصلاح طلب است... مسیح علی نژاد مخالف حجاب اجباری شده. خب ما هم مخالف حجاب اجباری هستیم. چرا نبایست از جنبش حجاب اجباری حمایت کرد.مگر ما دهها سال قبل از مسیح علی نژاد نگفتیم حجاب اسلامی پرچم جمهوری اسلامی وپرچم بردگی زنان در جامعه است. آن موقع مسیح علی نژادها طرفدار حجاب بودند. واز فرهنگ اسلامی دفاع میکردند.حالا جنبشی را که ما براه انداختیم باعث شده حتی اسلامیون هم به آن به پیوندند..       
   .چپ سنتی از روز اول طرفدار حجاب اسلامی بود والان هم هست. حالا بهانه اش مسیح علی نژاد است. آن موقع مبارزه با امپریالیست جهانی بود ومیگفت حجاب مهم نیست آمریکا جهانخوار مهم است.


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com