در عكس العمل به طومار برای احمدزاده

عباس گویا
December 07, 2017

آیا این ملی ـ اسلامیها جدا به این میبالند كه امثال طاهر احمدزاده "در تاریخ معاصر ایران انگشت شمارند"(لینك زیر)؟ در لیست انگشت شمار اینها خمینی قرار دارد. از چپ تا راست جنبش ملی ـ اسلامی به او اقتدا كرد. در این لیست محمود طالقانی جای داشت، كه البته درست قبل از مرگش انگشت میانه اش را برای همه چپهائی كه بعدا برای او عزا گرفتند حواله كرد. در این لیست انگشت شمار مصدق ضد كارگر قرار دارد، بازرگان و یزدی و منتظری ــ همدستان مستقیم خمینی و بنیاد گذاران جمهوری اسلامی ــ قرار دارند.

 

اینها مدعیند طاهر سریش جنبش شان بود. صورتمسئله را درست برعكس مطرح كرده اند،  طاهر احمدزاده سریش هیچ چیزی نبود. این جنبش ملی ـ اسلامی است كه به سیاق سنت اسلامی شیعی اش به شهید سازی برای عوامفریبی وسربازگیری احتیاج دارد (اطلاق ملی ـ مذهبی به این جماعت عمامه پرست ارفاق بیجائی است. اینها حتی تحمل سٌنی مذهب ها را ندارد چه رسد به مذهب بطور كلی). چپ این جنبش توده ایسم است كه در زمان شاه عزادار امام حسین میشد و بعد از انقلاب ۵٧ كمتر از "امام، امام" به خمینی نمیگفت. سمت راست این جنبش هم ملی گرایانی قرار دارند كه پس از جنگ دوم جهانی در داخل جبهه ملی و پس از انقلاب ۵٧ در دو جبهه ملی و دمكراتیك ملی دور هم جمع شدند. طاهر احمدزاده یكی از اینها بود، كسی كه از امام خمینی اش دل نمیكند تا اینكه خمینی او را پس زد همانطور كه مجاهدین ول كن عبای خمینی نبودند تا اینكه خمینی آنها را طرد كرد.

 

همه اعضای جنبش ملی ـ اسلامی، از خمینی تا امضا كنندگان طومار برای طاهر احمدزاده، یعنی امثال حسن شریعتمداری، نعمت آزرم، فرخ نگهدار، فرج سركوهی و تا رسانۀ وفادارشان بی بی سی، به یك خانوادۀ واحد تعلق دارند. تصور ابلهانۀ اسلام شیعی زدۀ اینها از مردم ایران در سربازگیری از آنها از طریق مظلوم طلبی و عوامفریبی بكمك شهید سازی، كمكی به جنبش شان نمیكند. وقتی جمهوری اسلامی رفت جنبش ملی ـ اسلامی و تمام سنتهای ضد انسانی  اش به زباله دان تاریخ خواهد پیوست.

 ***

http://kar-online.com/node/14126


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com