با یاد انقلاب اکتبر ١٩١٧

اردشیر نصراله بیگی
November 05, 2017

با یاد انقلاب اکتبر ١٩١٧
در سالگرد انقلاب اکتبر!
انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر را گرامی بداریم؛

انقلاب اکتبر عبارتست از نخستین انقلاب پیروزمند پرولتری که تحولی بنیادی در تاریخ جامعه انسانی به وجود آورد و طومار جهان کهن سرمایه داری را در نوردید و جهان نوین سوسیالیستی را بنیاد نهاد. انقلاب اکتبر 1917 روسیه برای اولین بار در تاریخ قدرت استثمارگران را سرنگون کرد و شالوده ایجاد جامعه فارغ از استثمار و ستم را پی ریزی نمود. بر اثر تحقق انقلاب اجتماعی است که در مرحله معینی از تکامل جامعه یک دوران کهنه و رو به زوال جای خود را به دوران نو و بالنده میدهد و شیوه جدید تولید جانشین شیوه ای که آفتاب عمرش به لب بام رسیده میشود. تا قرن گذشته این انقلابها اگر چه نقش مترقی در رشد جامعه داشتند و مناسبات تولیدی مترقی تری را نسبت به گذشته ایجاد میکردند ولی در هر حال یک دوران اجتماعی متکی بر استثمار و بهره کشی را جانشین دوران دیگر متکی بر استثمار مینمودند. فئودالیسم جای بردگی را میگرفت و سرمایه داری جای فئودالیسم را ؛ ولی در عین حال اساس استثمار به جای خود باقی میماند و بهره کشی و ستم ریشه کن نمی شد. تنها گذار جامعه به سوسیالیسم بود که میتوانست کامل ترین شرایط را برای رشد و دوام نیروهای تولیدی فراهم سازد، به آرمانهای دیرینه برابری، آزادی و عدالت جامه عمل بپوشاند. بهره کشی انسان را از انسان لغو کند و زمین های نامحدود، شکوفایی شخصیت انسانی، فرهنگ و علم و هنر را ایجاد نماید.
این مرحله ماهیتاً نو و کیفیتاً بی سابقه در تاریخ بشریت است. انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر سرآغاز این مرحله است، اهمیت جهانشمول آن در این نکته است. این انقلاب شکل جدیدی از استثمار را جانشین شکل دیگر نکرد، بلکه ناقوس نابودی هر گونه بهره کشی و استثمار را به صدا در آورد. انقلاب اکتبر سرآغاز دورانیست که مضمون عمده اش گذار از سرمایه داری به سوسیالیزم و کمونیزم در مقیاس جهانی بود. از اینروست که جشن انقلاب کبیر جشن همه کارگران و زحمتکشان جهان و جشن همه بشریت مترقیست. انقلاب اکتبر سوسیالیستی تحت رهبری حزب کمونیست شوروی که در رأس طبقه کارگر و نزدیک ترین متحدش دهقانان زحمتکش قرار داشت تدارک و انجام شد.
ویلادیمیر ایلیچ آموزگار داهی زحمتکشان جهان رهبر و بنیانگزار حزب کمونیست از نظر تئوریک با تعمیم قوانین تکامل جامعه سرمایه داری در مرحله امپریالیستی، امکان پیروزی سوسیالیسم را تنها در یک کشور به ثبوت رسانید و از نظر علمی نیز تمام توده های زحمتکش را مستقیماً رهبری کرد. طبقه کارگر و زحمتکشان روسیه تجربه عظیمی از مبارزات خود علیه سلطنت تزارها و تسلط سرمایه داران از انقلابهای 1905 و فوریه 1917 اندوخته بودند. پس از انقلاب فوریه و سرنگونی تزاریسم در کشور در کنار دولت موقت یک قدرت دیگر به صورت شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان به وجود آمده است. حزب کمونیست که در آن زمان حزب بلشویکها نامیده میشد، تحت رهبری لنین فعالیت عظیمی را برای نشان دادن ماهیت ضد انقلابی دولت موقت و سیاست تسلیم طلبانه منشویک ها سازمان داد. تزهای لنین معروف به تزهای آوریل نقشه پیکار برای گذار از انقلاب بورژوا – دموکراتی فوریه به انقلاب سوسیالیستی بود. پس از تظاهراتهای آوریل تا ژوئیه به علت روش خشن ضد انقلابی دولت موقت، حزب کمونیست مجبور به کار غیر علنی شد و در خفا تدارک قیام مسلح را آغاز کرد. کنگره ششم حزب بلشویک که مخفیانه در پتروگراد (لنینگراد امروز) تشکیل شد این مشی را تصویب کرد. در وضع انقلابی ویژه ای که به وجود آمده بود در حالیکه توده ها به مشی بلشویکها می پیوستند و صحت سیاست و شعارهای آنان را با تجربه خود درک کرده بودند، لنین از اواسط ماه سپتامبر موقع را برای قیام مسلحانه مناسب تشخیص داد. هفتم اکتبر لنین مخفیانه وارد پایتخت شد تا رهبری قیام را مستقیماً به دست گیرد. دهم اکتبر جلسه تاریخی کمیته مرکزی حزب قطعنامه مربوط به قیام را تصویب کرد. دوازدهم اکتبر کمیته نظامی به ریاست لنین تشکیل شد که به ستاد قیام مبدل شد. صبح روز 24 اکتبر حمله دولت موقت به مراکز بلشویکها آغاز گردید. گاردهای سرخ و سربازان انقلابی و کارگران مسلح حمله را دفع نمودند. قیام مسلح آغاز گردید. روز 25 اکتبر تمام ایستگاههای راه آهن و پست و تلگراف و ادارات دولتی و وزارتخانه ها و بانکها و سایر نقاط مهم پایتخت به تصرف انقلابیون در آمد. در شب همان روز کاخ زمستانی مقر حکومت موقت به دست نیروهای انقلابی تسخیر شد. 25 اکتبر شب هنگام کنگره عمومی شوراهای روسیه افتتاح شد و حکومت شوراها را اعلام کرد (مطابق تقویم جدید روز 25 اکتبر مطابق با هفتم نوامبر است.)
نخستین دولت شوروی به نام شوراهای کمیسرهای خلق به ریاست لنین تشکیل شد. تصویب نامه های تاریخی درباره صلح و درباره زمین در همین نخستین جلسه تصویب شد. پس از پیروزی در پتروگراد، پس از نبردهای شدید علیه گارد سفید و قوای ضد انقلابی طی هفته بعد از آن در مسکو نیز قدرت شوراها مستقر شد و تا ماه فوریه سال بعد در سراسر کشور گسترش یافت.
انقلاب اکتبر ماشین کهنه دولتی طبقات استثمارگر را در هم شکست و دولت ..... نوین ایجاد کرده بلافاصله دهقانان مجاناً زمین گرفتند و مالکیت بزرگ اربابی بر افتاد. کلیه قروض و اقساط دهقانان ملغی گردید. انقلاب حق ملل را در تعیین سرنوشت خویش تا سر حد جدایی اعلام و تأمین کرد. انقلاب سوسیالیستی اکتبر دارای اهمیت بزرگ جهانی – تاریخی است.
این انقلاب تمام بنای سرمایه داری دنیا را از بنیاد به لرزه انداخت. جهانی را که یکپارچه تحت انقیاد امپریالیسم بود به دو نیم کرد و در یکی از بزرگترین کشورهای جهان دیکتاتوری پرولتاریا را مستقر ساخت. تلاشی سیستم مستعمراتی امپریالیسم و اوج نهضت کارگری و جنبش آزادیبخش ملی را موجب گشت. انقلاب بنای سیستم نوین سوسیالیستی را آغاز نمود، اما، این انقلاب متأسفانه به دلایل گوناگون سیاسی و اجتماعی از مسیر خود منحرف شد، حاکمیت حزب جایگزین حاکمیت طبقه کارگر شد و تدریجاً دوباره سیادت سرمایه و کار برقرار گردید. بررسی و نقد دلایل شکست این انقلاب امری ضروری برای طبقه کارگر و کمونیستها در سراسر جهان است، چرا که در پرتو درس گیری از این تجربه است که میتوان گامها و استراتژی پیروزی کارگران بر سرمایه داران را در آینده تضمین کرد؛ ولی این امر با پرداختها و نقدهای خصومت آمیز، راست روانه و بورژوایی از انقلاب اکتبر تفاوت دارد، و هدفش به این بهانه نه تخطئه اهداف و آرمانهای رهایی بخش کمونیستی، بلکه کمک به پیروزی کارگران از زیر یوغ ستم و استثمار سرمایه داری است.
در شرایط کنونی که سرمایه عنان گسیخته تر، جهان را بیش از هر زمان دیگری با خشونت، ترور، جنگهای خانمانسوز و سلاحهای کشتار جمعی و استثمار وحشیانه اش به مخاطره انداخته است به انقلابی به رهبری و پیشگامی طبقه کارگر متشکل و متحد سوسیالیستی بیش از هر زمان دیگری نیاز هست. طبقه کارگر و مردم محروم و تحت ستم تنها از طریق یک انقلاب اجتماعی میتوانند به تبعیض، نابرابری، تهدید، ترور، شکنجه و اعدام، جنگ و کشتار، بهره کشی از کودکان، فقر و فلاکت و به طور کلی رهایی از هر گونه ظلم و ستم و استثمار به سیستم سرمایه داری پایان دهند و جهانی شایسته انسان بسازند.
 زنده باد انقلاب، زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!
 زنده باد انقلاب سوسیالیستی 1917 اکتبر
 زنده و جاوید است یاد مبارزان و کمونیستهای راه انقلاب اکتبر 1917
 یاد انقلاب کارگری اکتبر همواره در قلب کارگران مبارز گرامی است.

گردآورنده
اردشیر نصراله بیگی 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com