جمع کنید بساط خلیج فارس وخلیج عربی را

مجيد آذرى
October 15, 2017

جمع کنید بساط خلیج فارس وخلیج عربی را
این نام خلیج فارس ویا خلیج عربی پشتش خون وجنگ وجان میلیونها نفر به گروگان گرفته شده. یک جنگ تمام عیار عربی -ایرانی خوابیده که میلیونها نفر را به کام خود میکشد ومنطقه را برای دهها وصدها سال ویران میکند... اسم خلیج چه عربی باشد چه ایرانی ..وچه سبز باشد وچه آبی فرقی نمیکند. مهم جان انسانهایی است که بخاطر این نام باید به جنایات ناسیونالیسم عرب وفارس تاوان بدهند..

چه کسی میخواهد ومیخواست در 100 سال اخیر از خلیج همیشه فارس حمایت کند؟ این خلیج را خلیج فارس بکند؟
 چه کسی قرار است از سر حدات خلیج فارس ونام خلیج فارس حمایت کند/؟ حکومت جمهوری اسلامی؟ ویا قبلا حکومت محمد رضا شاه اسلام پناه؟
اینها که همه چیزشان عربی واسلامی است. پیغمبرشان عرب است. علی وحسین وامام رضا وامام غایبشان عرب است. نماز را به عربی میخوانند. قرانشان عربی است.  خدایشان عرب است. خانه خدایشان در عربستان است... اسم خودشان عرب است..اسم فرزندنشان نوکر عرب است( غلام رضا) واسم نوه اشان عرب است. همه چیزشان عرب است.
...اما حالا قرار است بخاطر نام خلیج فارس میلیونها نفر را در یک جنگ" فقط بنام خلیج فارس" به خاک وخون بکشانند...بهتر نیست این نام را هم مثل همه نامها وفرهنگهای اسلامی-عربی به نام خلیج عربی تبدیل کنید ومردم را از شر این جنگ وجنایت وخون ریزی برهانید........
جمع کنید بساط خلیج فارس وعربی را.ا


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com