کمونیزم مدرن و معضل برخورد به خشونت

سعید صالحی نیا
December 25, 2016

salehinia@aol.com

مقدمه:

  

اول:

خشونت را استفاده از زور فیزیکی یا روانی دانسته اند که انسان یا جامعه را به خلاف خواستش به موقعیتی وادار کند.(1) درک انسان در مورد خشونت و انواعش مرتب در حال گسترش است و اشکال پیچیده تر خشونت را امروزه تشخیص می دهد. اما من هنوز معتقدم که خشونت در تمامی ابعادش شناخته نشده و مورد بررسی قرار نگرفته و همچنان مفهومی گنگ است.

 

از معضلات تعریف مقوله خشونت اینست که گاها انسان یا جامعه "خواستش" با منطق خوانائی ندارد.مثلا کودکی که "خواستش اینست که امپول بهش نزنند در حالیکه امپول و واکسن گاها زندگیش را نجات می دهد! لذا تعریف خشونت متکی بر شفاف سازی مقولاتی است که در این تعریف مشروط شده و بر ابهام تعریف خشونت می افزاید. لذا ما می پذیریم که مقوله خشونت مثل سایر مقولات باید بطور مدام بازتعریف و تدقیق شود

 

 

دوم:

کمونیزم مدرن در این نوشتار کمونیزمی است که به مدرنیته تعلق دارد. در مقابل کمونیزم شرقی کمونیزم ایرانی که به دوران پیش مدرن تعلق دارد و پر است از اسطوره ها و اسطوره پرستی ها.از امام زاده و پیامبر ساختن از مارکس و سایرین تا ساختن لیدرهای مادام العمر که حتی بعد مرگشان کسی جرات نقدشان را ندارد . کمونیزم ایرانی انواع دارد اما تمامی طیفش توی دوران ماقبل مدرن خانه دارد.مخالفش هم کافر است نوکر امپریالیزم است مشکوک است و اگر پاسدار نیست باید ثابت کند !

 

 

سوم:

کمونیزم عقب مانده شرقی خشونت را توجیه شرعی می کند. خشونت را به نوع انقلابی و پرولتری از یکسو و نوع بورژوائی تقسیم می کند.اولی مباح است دومی گناه!

کمونیزم عقب مانده ایرانی تقدسی حول "خشونت انقلابی" ساخته و انوع توجیهات را برای سرکوب برای سانسور و دیکتاتوری و اعدام برای خودش ساخته.

مدعی است که "اگر اعدام نبود انقلاب اکتبر شکست می خورد" اما معلوم نیست وقتی اعدام بود ، سرکوب مخالف و ساانسور بود انقلاب اکتبر چرا بازهم شکست خورد؟!

 

 

با ذکر این 3 مقدمه وارد بحثی می شوم که فکر می کنم کمونیزم مدرن باید بهش دقیقتر بپردازد و انهم برخورد به معضل خشونت است و موضع گیری در مورد جنبش خشونت زدائی:

 

 

 

(1)جنبش ضد خشونت ایا رفرمیستی است ؟

 

 

حنبشهای معروف ضد خشونت در تاریخ معاصر رفرمیستی بوده اند. مثلا جنبش گاندی یا جنبش مارتین لوترکینگ. (2) از این جهت که زیر بنای جامعه سرمایه داری را نشانه نگرفتند و دنبال اصلاحاتی در سطوح مختلف درون جامعه سرمایه داری بودند.

 

"جنبش سبز" هم در ایران عموما بر اساس نظریه ضد خشونت و "مقاومت مدنی" استوار شد. هدف این جنبش هم تغییرات روبنائی در رژیم وجود بود یا حداکثر تغییر رژیم موجود به نظام سرمایه داری دیگر و مثلا لیبرال!

 

لذا جنبش ضد خشونت به نادرست هویت گرایشات راست تلقی می شود.همانطور که دورانی شعار ازادی و برابری پرچم بورژوازی نوپا بود ! امروزه جنبش برای ازادی و برابری پرچم سوسیالیست خواهان مدرن است و بورژوازی فراخوان برای برابری و ازادی را بخشا یا کاملا بکناری گذاشته و بجایش به "عدالت اجتماعی" می پردازد!

 

از دید من جنبش ضد خشونت نمی تواند جنبش پایان نظم سرمایه داری نباشدو نمی تواند رادیکالیزم سوسیالیستی را دور بزند:

 

 

(2) دو برداشت از جنبش ضد خشونت:

 

 

جنبش ضد خشونت اشاره به متدهای مبارزه دارد.این متدها شیوه هائی هستند که جامعه بتواند بدون دادن بهای بزرگ با ابزارهای اجتماعی به اهداف معینی برسد. هدف جنبش ضد خشونت پائین اوردن قیمت مبارزه و اجتماعی کردن مبارزه است. هدف جنبش ضد خشونت توسعه انسانگرائی و عقل گرائی مدرن است. استفاده از زبان ارتباطی دیگری بجز زبان ارتباطی تاریخا کهن و مربوط به دوران ماقبل مدرن.

 

 

لذا از یکسو جنبش ضد خشونت بخشیست از جنبش های مدرنیته و لذا مثل دو گرایش اصلی مدرنیته، جناح بندیهای طبقاتی دارد.همانطور که مارکس در نقد لیبرالیزم روایت خود را در فضای مدرنیته ارائه داد ، کمونیزم مدرم موظف است روایت خود از جنبش ضد خشونت را در مقابل روایت راست رفرمیست ارائه دهد و توضیح دهد که جنبش رادیکال ضد خشونت چه تضادهائی به جنبش راست ضد خشونت دارد:

 

 

 

(3) جنبش ضد خشونت رادیکال:

 

 

همانطور که گفتم جنبش ضد خشونت رادیکال باید تعریف شود.اهمیت این جنبش اینست که انقلاب را هم برای فرودستان ارزان کند و اجتماعی و هم برای حاکمان قابل تحمل. فضا بسازد که تحول انقلابی بعنوان بخشی از زندگی جامعه پذیرفته شود.حاکمان نترسند از اینکه سرنگون شدن حکومتشان به معنی نابودی فیزیکی انها و خانواده شان تمام شود و تا حد مرگ مقاومت نکنند.

 

جنبش ضد خشونت رادیکال نه تنها سرنگونی رژیم اسلامی بلکه سرنگونی تمامی اشکال خشونت را نشانه می گیرد. این جنبش به جامعه می اموزد که زندگی انسانی با ابزارهای انسانی با زبان و محاوره انسانی باید جایگزین انچه شود که تاریخ بشر را به تاریخ حیوانات وصل کرده.

زبان خشونت زبان حیوانات و انسان بدوی است. و باید دورانش را پایان داد.

 

از زاویه دیگر خشونت زیر بنای جامعه طبقاتی است.حاکمیت طبقاتی نمی تواند بدون خشونت از جامعه و اکثریت حقوقش را سلب کند. لذا جنبش رادیکال بر علیه خشونت طبیعتا جنبش برای پایان حاکمیت طبقاتی است.

 

بعد دوم جنبش ضد خشونت رادیکال توسعه فرهنگ مدرن انسانگرا عقل گرا منطق گرا ست که با ابزار محاوره مدرن با دیالوگ و مناظره امر تکامل اجتماعی را پیش می برد و اجتماعی شدن مهمترین ابزارش و قدرتش می باشد.

 

 

 

خلاصه:

 

در این مقاله کوتاه سر فصل های مهمی را که فکر می کنم بین جنبش ضد خشونت و کمونیزم مدرن باید ارتباط ایجاد کند را شمردم.این بحث را می توان در مناظره ها و دیالوگها پخته تر کرد.

 

مهم اینست که کمونیزم مدرن و اجتماعی بدون خودی کردن متدهای ضد خشونت نمی تواند به رهبری جامعه برسد. تا کمونیزم مدرن این معضل خشونت و خشونت زدائی را به بحثی خودی تبدیل نکند پا به عرصه قدرت سیاسی نخواهد رسید.

 

تلاشهای کمونیزم اجتماعی در پیکارهای روزانه بر علیه مجازات اعدام برای خواستهای بلافصل جامعه باید این فضا سازی را به امر روزمره و دغدغه کمونیزم مدرن تبدیل کند.

 

 

 

منابع بیشتر:

 

 

(1)تعریف خشونت:

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA

 

 

(2)کلیپهای مناظره سیاسی در موضوع معضل خشونت و خشونت زدائی:

 

(1)برنامه شماره 116

 

موضوع: پایه های مادی فرهنگی جنبش ضد خشونت و موانع خشونت زدائی

با شرکت: علا احمدی و سعید صالخی نیا

با مدیریت: رویا عیاثی

https://www.youtube.com/watch?v=1HUzB3JNWio&feature=youtu.be

کلیپ فشرده برای مشاهده در ایران:

https://www.youtube.com/watch?v=gZvUUp0v-do&feature=youtu.be

 

 

(2)برنامه شماره 115

 

موضوع: چپ ، نقد به گاندی و مارتین لوترکینگ و جنبش عدم خشونت

با شرکت سعید صالحی نیا و علا احمدی

با مدیریت رویا غیاثی

https://www.youtube.com/watch?v=4a4_j5Me3Hk&feature=youtu.be

کلیپ فشزده برای مشاهده در ایران

https://www.youtube.com/watch?v=GB8BpMj9wh0

 

(3)مناظره سیاسی شماره 112(بخش دوم از بحث خشونت)

 

موضوع: ریشه های خشونت فردی و اجتماعی، خشونت "بد و خوب"

با شرکت: علا احمدی و سعید صالحی نیا

با مدیریت رویا غیاثی

https://www.youtube.com/watch?v=DXre-fqiK3s

کلیپ فشرده برای مشاهده در ایران:

https://www.youtube.com/watch?v=2AtG0UeJFDo&feature=share

 

 

(4)مناظره سیاسی شماره 111

موضوع: خشونت ، تاریخ خشونت ، نفش جنبش آزادیخواه در مبارزه با خشونت

با شرکت: علا احمدی و سعید صالحی نیا

با مدیریت: رویا غیاثی

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Bnr9nxMc_o&feature=share

 


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com